Stadgar för Gävleborgs Läns Stövarklubb


Antagna av årsmötet 17-04-2007


Inledning

Lokalklubbar ingår som medlemsorganisation i Svenska Stövarklubben.

Utöver dessa stadgar gäller också Svenska Kennelklubbens och Svenska Stövarklubbens stadgar och av Svenska Kennelklubben och Svenska Stövarklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för lokalklubb strider mot Svenska Kennelklubbens eller Svenska Stövarklubbens stadgar skall stadgar för lokalklubben anpassas så att överensstämmelse råder.

Inom Svenska Stövarklubben skall de olika lokalklubbarnas stadgar vara principiellt identiska.

Lokalklubbs stadgar skall fastställas av Svenska Stövarklubben.

§ 1 Mål

Lokalklubb är ideella föreningar och har till mål att inom ramen för Svenska Stövarklubbens stadgar, bestämmelser och föreskrifter bedriva Svenska Stövarklubbens regionala verksamhet.

 

Den geografiska omfattningen av lokalklubbs verksamhet beslutas av Svenska Stövarklubbens Stövarfullmäktige.

§ 2 Verksamhet

För att nå uppsatt mål skall lokalklubb:

 

 • Informera och sprida kunskap om Svenska Stövarklubben – dess mål, organisation och arbetsformer.

 

 • Informera om till klubben hörande raser och deras användningsområden.

 

 • Anordna prov och utställningar eller tävlingar i enlighet med Svenska Stövarklubbens och Svenska Kennelklubbens bestämmelser.

 

 • Sörja för utbildning av domare vid jaktprov.

 

 • Genom information delge hundägare kunskap i stövarnas jaktegenskaper och att anpassa jaktformen med stövare till tidsenliga jakt- och viltvårdsförhållanden.

 

 • Anordna verksamheten i enlighet med Svenska Stövarklubbens direktiv.

 

 • Avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av Svenska Stövarklubben eller när annan anledning föreligger.

 

 • Delta i samråd inom och utom Svenska Kennelklubbs-organisationen.

 

 • På bästa sätt tillvarata stövarägarnas intressen.

 

 • Bedriva ungdomsorienterad verksamhet.

             

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Svenska Stövarklubben tillhör man normalt den lokalavdelning inom vars område man är bosatt. Lokalklubbs styrelse kan även bevilja person bosatt utanför klubbens verksamhetsområde, liksom utländsk medborgare, medlemskap i klubben.

Om flera personer tillhörande samma familjehushåll önskar medlemskap i klubben behöver endast en av dem erlägga hel årsavgift. Övriga familjemedlemmar erlägger av lokalklubben fastställd reducerad avgift.

 

Till hedersmedlem av lokalklubb kan årsstämma i lokalklubb efter förslag av styrelsen kalla person som på ett förtjänstfullt sätt har främjat lokalklubbens ändamål och intressen.

 

§ 4 Verksamhetsår och mandatperiod

Lokalklubbs verksamhetsår skall vara kalenderår.

 

Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte vid vilket valet skett,  till och med det årsmöte som mandatperioden avser.

 

Person vars medlemskap upphört i Svenska Stövarklubben kan inte kvarstå som vald styrelseledamot eller suppleant för lokalklubb.

 

§ 5 Organisation

Lokalklubbens angelägenheter handhas av lokalklubbs årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.

 

§ 6 Lokalklubbs möte

Moment 1 Inledning.

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte skall utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 14 dagar före mötet genom meddelande i lokalklubbens publikationer eller på annat likvärdigt sätt.

Extra årsmöte i lokalklubb skall hållas på kallelse av styrelsen eller när lokalklubbens revisorer så begär, eller när minst en fjärdedel av lokalklubbens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.

 

Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar.

 

Moment 2 Dagordning

Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall för denne av styrelsens vice ordförande.

 

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärende förekomma:

 

 1. Justering av röstlängden.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av lokalklubbs medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
 9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan
 13. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 14. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
 15. Val av ordförande, ordinarie ledamöter i styrelsen enligt §  7
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 8 i dessa stadgar.
 17. Val av valberedning enligt § 9 i dessa stadgar.
 18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
 19. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 jan anmälts till styrelsen.

Anmälan om sådant ärende skall vara skriftlig. Till ärendet skall styrelsen för behandling av lokalklubbs möte avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17. kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Moment 3 Röstning

Vid lokalklubbs årsmöte har varje medlem yttrande-, förslags- och rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.

 

Röstning med fullmakt får ej ske. Röstning sker som regel öppet. Röstning vid val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning med slutna sedlar ske om någon så yrkar och om mötet så beslutar.

 

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal. För beslut fordras enkel majoritet av de angivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

 

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälts innan mötet förklarats avslutat.

 

Moment 4 Motioner och ärenden.

 

Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte i lokalklubb skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 15 januari.

 

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

 

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgar i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

 

Vid extra årsmöte i lokalklubb får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

 

§ 7 Styrelse

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en vid lokalklubbs årsmöte vald styrelse.

 

 

Moment 1 Styrelsens organisation

 

Förvaltning av klubbens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av ordförande samt 8 ledamöter.

 

Årsmötet väljer ena året ordförande samt hälften av ledamöterna – andra året vice ordförande samt resterande ledamöter. Mandattiden är normalt två år.

 

Till ledamot av styrelsen kan endast väljas den som är medlem i klubben. Styrelseledamot bör vara bosatt inom verksamhetsområdet.

 

Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör, ungdomsansvarig samt inom eller utom sig övriga funktionärer.

 

I lokalklubb med lokala avdelningar/zoner, må avdelningen/zon ha önskemål om övriga funktionärer inom sig som ska framläggas till lokalklubbs årsmöte som förslag och av årsmöte fastställas.

Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott (au). Av arbetsutskott fattade beslut skall anmälas i styrelsen.

 

Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna lokalklubbens firma.

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden.

 

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras.

 

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

 

Moment 2 Styrelsens åligganden.

Styrelsen skall, förutom vad som sägs i dessa och Svenska Stövarklubbens stadgar och i Svenska Kennelklubbens stadgar bland annat:

 

 • Bereda ärenden som skall behandlas av lokalklubbens årsmöte.
 • Verkställa av lokalklubbs möte fattade beslut.
 • Ansvara för lokalklubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
 • Avge årsredovisning till ordinarie årsmöte.
 • Senast 6 veckor före ordinarie årsmöte överlämna styrelsens årsredovisning med balans- och resultaträkning till revisorerna.
 • Upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
 • Avge yttrande över av Svenska Stövarklubben till lokalklubben hänskjutna ärenden.
 • Följa de anvisningar som lämnas av Svenska Stövarklubben.
 • Senast en månad efter ordinarie årsmöte lämna Svenska Stövarklubben uppgift om styrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför styrelsen.
 • Utse delegater till Svenska Stövarklubbens fullmäktigemöte i den ordning som Svenska Stövarklubbens stadgar föreskriver.
 • Upprätta förslag om program rörande tid och plats för prov och utställningar

 

§ 8 Räkenskaper och revision

Lokalklubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av avdelningens angelägenheter skall årligen granskas av de av lokalklubbens årsmöte utsedda revisorerna.

 

Revisorer och revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det lokalklubbs möte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet i lokalklubben.

 

Revisorernas berättelse skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före ordinarie årsmöte.

 

Ordinarie revisorer skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

När särskild anledning föreligger kan revisorerna begära att få närvara vid styrelsens sammanträden.

 

§ 9 Valberedning

Av årsmöte utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

 

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en sammankallande.

 

Mandatperioden för sammankallande skall vara ett år och för övriga två år. Sammankallande samt en ledamot skall väljas vid varje årsmöte.

 

Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.

 

Sammankallande skall tillställas protokoll från styrelsens sammanträden.

 

§ 10 Protokoll

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

 

Protokollet skall vara tillgängliga för medlemmar.

 

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

 

§ 11 Disciplinärenden

För disciplinärenden och dess handläggning gäller Svenska Kennelklubbens stadgar.

 

§ 12 Force majeure

Om lokalklubb på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sånt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

 

Lokalklubb har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

 

Lokalklubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Svenska Kennelklubben. På motsvarande sätt har lokalklubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.

 

Lokalklubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom avdelningen som fattat beslut om sådana evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

 

§ 13 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar skall framläggas av styrelsen eller inges till styrelsen i den ordning som anges i § 6. Beslut av stadgeändring fattas av årsmötet. För sådant beslut krävs att det antingen biträdes av 3/4 av antalet i beslutet deltagande medlemmar eller att beslut fattas av två varandra följande årsmötet.

För att bli gällande skall stadgeändring godkännas av Svenska Stövarklubbens styrelse.

 

§ 14 Upplösning av lokalklubb

Svenska Stövarklubbens styrelse fattar beslut om att lokalklubb skall upphöra. Innan beslut fattas skall Svenska Stövarklubbens styrelse samråda och eventuellt träffa överenskommelse med berörd lokalklubb.

Efter stadgeenlig upplösning skall lokalklubbens tillgångar och arkiv överlämnas till Svenska Stövarklubben.

 

 

Copyright © Gävleborgs läns Stövarklubbunsplash