Om klubben

Den organiserade stövarverksamheten i Gävleborgs län har en historia som går tillbaka till 1925.
Då bildades GUV (Gävleborg Uppland Västmanland) stövarklubb.
Verksamheten bedrevs sedan som en gemensam angelägenhet i dessa tre län fram till 1959,
när Gävleborgs Läns Stövarklubb bildades och verksamheten inom länet kom att stå på egna ben.

FÖR MEDLEMMAR

MEDLEMS-
INFO

Årsmöte 27 april 2024


Lördag kl. 10 på Altorp Norrala
Välkomna!


ANTAGNA AV ÅRSMÖTET 2007-04-17

STADGAR

Lokalklubbar ingår som medlems-organisation i Svenska Stövarklubben

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Stövarklubbens stadgar och av SKK och SvStk utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för lokalklubb strider mot SKK:s eller SvStk:s stadgar skall stadgar för lokalklubben anpassas så att överensstämmelse råder.

FÖR MEDLEMMAR

PROTOKOLL

Gävleborgs läns Stövarklubbs

medlemmar har rätt att begära ut både Styrelsemötesprotokoll och Årsmötes-protokoll.
Vi har inget sätt att garantera att enbart medlemmar kommer åt dessa och inte obehöriga när vi publicerar dessa på hemsidan. Därför får ni gärna höra av er till sekreterare Amanda så kan hon vidarebefodra dessa till er.
Vi kan skicka ut dessa kostnadsfritt via mejl alternativt mot en mindre avgift för utskrift och porto.


Kontakt:
Amanda Genhammar
E-post: Amanda.Genhammar@gmail.com
Tel.nr: 070-486 13 05

LÄS MER

LÄNKAR

UTOMSKOGENS HUNDHÄLSA
www.utomskogens.se

Vill du synas här?
Kontakta Amanda Genhammar

Vandringspriser & Statuter

SCHILLER POKAL

ALLAN REHNSTRÖMS VPR 1950

Pokalen, som är ett vandringspris, är skänkt av Gävle-Jägare till minne av Allan Rehnströms insatser till stövaravelns fromma.


1. Om priset tävlas vid GvlStk:s jaktprov och tilldelas den hanhund av schiller, som på jaktprov erövrat 1:a pris, samt har minst GOOD vid exteriörbedömning. Vid särskiljning avgör åldern, där yngst har företräde.


2. För att bli ständig egendom, skall pokalen erövras 3 ggr. utan ordningsföljd, med olika hundar.


Senaste vinnare:
Utomskogens Conny AS27723/2019 ägd av Per Johansson, Edsbyn (år 2022)

RÄVPRIS - TAVLA MED RÄVMOTIV

BO ROOS VPR 2007

Priset erövras av den hund som tagit 1:a pris på räv under året.


1. Högsta egenskapspoäng avgör, om flera hundar erhållit "räv-etta" samma år.

2. Hund som tagit pris på "Särskilt rävprov", har alltid företräde.

3. Erövras för alltid efter två inteckningar av hund, eller hundar med samma ägare.


Senaste vinnare:

Rävahallarnas Dahlia SE36012/2016, Finsk stövare som ägs av Mikael Ivarsson, Rengsjö (år 2021)

TENNVAS

GUSTAV PETTERSSONS VPR 1960

Priset skall av samma ägare vinnas 3 ggr.


Senaste vinnare:

Blokbergets Styrk SE45918/2014, Finsk stövare som ägs av Peter Knapp, Hennan (år 2019)

TENNTALLRIK

JOHNNY PERSSONS VPR 2005

Priset delas ut första gången för tävlingsåret 2005. Det vandrade i 10 år och delades utför alltid på årsmötet 2017.


1. Alla stövarraser får tävla om priset.

2. Gäller endast vid elitklassprov,(dispensprov), arrangerade av Gävleborgs läns Stövarklubb.

3. Hundägare skall vara medlem i GvlStk.

4. Inteckning i priset tilldelas den hund/tik som under året har erövrat 1:a pris ekl barmark och som har uppnått högst egenskapspoäng.

5. Vid samma poäng räknas först längsta drevrepris och i andra hand den hund/tik som är yngst..


Vanns för alltid av:
Byggmarkens DRILLO, ägare Ing-Marie Stridh,Österfärnebo (år 2014)

HORN

HUNDHÄLLENS RR

Skänkt av Örjan och Mårten Strömberg, Hedesunda


Priset skall tilldelas den stövare, ägd av medlem i GvlStk, som under en och samma säsong och av GvlStk fastställda provtider, såväl fasta som öppna, uppnår följande status.


1. Stövarens ålder får ej överstiga 4 år

2. Den skall ha tilldelats lägst 2:a pris på jaktprov hare/räv + RR-diplom

3. Om flera stövare uppnått statuten, skall den yngsta alltid gå före oavsett prisvalör på jaktprov.

4. RR-Hornet skall utdelas varje år och erövras för alltid av den ägare som erövrat priset med 2 st        olika hundar.

 

Bedöms; RR à lägst 2:a ökls yngst


Senaste vinnare: 

Sällvallens Ölbojäntans, SE32495/2019, Ham, ägare Mårten o Örjan Strömberg (år 2021)


HARHUVUD - TRÄSKULPTUR

KAMRER B. FREISENDAHLS VPR 1953

Priset är avsett som uppmuntran för unghunds prestation vid jaktprov.

Priset tillfaller stövare, som ej fyllt fem år och som under två jaktprov visat sig vara klubbens bästa hund inom denna åldersklass.

I händelse av jämngodhet under provet skall yngste hund äga företräde.

 

Förtydligande 

Priset utdelas till den hund, som visat sig vara  årets bästa unghund oavsett ras.

Priset tillfaller den hund, som två gånger varit provets bästa hund inom denna årsklass.

1:a pris elitklass gäller högre än 1:a öppenklass, som i sin tur gäller högre än 2:a pris

elitklass o.s.v.


Senaste vinnare:

Handskmyrans Kalla, SE32849/2017, Fin, ägare Tord Stoltz Bergsjö

KILBACKENSPOKALEN FÖR FINSK STÖVARE

ERKKI YLINENS VPR 2011

1. Priset är ett vandringspris och ägaren får ett diplom som visar priset.

2. Om priset erövrats tre gånger av hundar tillhöriga en och samma ägare, får ägaren behålla              priset. Dock kan priset ej erövras med en och samma hund i tävlan alla tre gångerna.

3. Priset får endast utdelas till stövare, som vid klubbens prov erövrar lägst 2:a pris i             

    öppenkl/elitklass. (Dispensprov)

4. Priset tilldelas den hund, som vid prov visar sig äga det bästa skallet. Därvid tillämpas emellertid

    även kvalitetsbedömning på så sätt, att priset endast får tillerkännas hund med fullgott skall

    motsv 5 eller 6. Vid likvärdighet i fråga om skall bör övriga egenskaper vara utslagsgivande.

5. Vid bedömning skall hänsyn tagas till skallets hörbarhet, klangfullhet och ändamålsenlighet,

    motsv 5 eller 6. Skallmarkering och väckning på tappt minst 4p.

6. Hund, som på grund av för stor löshet nedsättes från 1:a till 2:a pris, anses icke ha ett

    ändamålsenligt skall.

 

Hunden skall bör vara:

- Flertonig, mycket god hörbarhet.

- Skallmarkering och väckning på tappt skall vara minst god.


Senaste vinnare:

Lunnsjöns Sakko, SE12311/2018,ägare Patrik Hansson Gnarp (år 2021)

KLUBBMÄSTARE

KNAPPENS VPR 

Den hundägare som blir klubbmästare 3 gånger erövrar vandringspriset.


Senaste vinnare:

Hanskmyrans Kalla, Se32849/2017, Fin, ägare Tord Stoltz, Bergsjö (år 2021)

MINNAPOKALEN

SVEN GUSTAVSSONS VPR 1989

Pokalen är ett vandringspris, varom det tävlas vid Gävleborgs läns Stövarklubbs jaktprov och utställningar.

Hund/tik som erövrar inteckning i priset skall samma kalenderår vid utställning erövra lägst 2:a pris i ukl, samt lägst 1:a pris ökl, alternativt 2:a pris i elitklass vid jaktprov.

Bästa prestation vid jaktprov tilldelas priset.

 

Hund/tik rangordnas enligt följande: 

1. Rangordna enligt följande: Pris ekl i första hand. Bästa dagsprestation jämföres med 1:a pris i ökl.

2. Har hund/tik utfört samma prestation, tilldelas hund/tik med RR inteckningen i priset.

3. Har två eller flera hundar/tikar samma prestation vid jaktprov alt. RR, tilldelas inteckningen, priset yngsta hund/tik.

 

Priset tillfaller för alltid hundägare som erövrat inteckning i priset med tre olika hundar utan ordningsföljd.


Vinns för alltid av: 

Gästrikerävens Guss, SE38670/2016, Sch, ägare Magnus Simonsson, Ockelbo (år 2019)


SKALLPOKAL FÖR HAMILTONSTÖVARE

GUNNAR LARSSON VPR 1986

Priset utdelades första gången vid årsmötet 1986, för provåret 1985.


1. Priset är ett vandringspris och ägaren får ett diplom som visar priset.

2. Om priset erövrats tre gånger av hundar tillhöriga en och samma ägare, får ägaren behålla priset. Dock kan priset ej erövras med en och samma hund i tävlan alla tre gångerna.

3. Priset får endast utdelas till stövare, som vid klubbens prov erövrar lägst 2:a pris i öppenkl/elitklass. (Dispensprov)

4. Priset tilldelas den hund, som vid provet visar sig äga det bästa skallet. Därvid tillämpas emellertid även kvalitetsbedömning på så sätt, att priset endast får tillerkännas hund med      fullgott skall motsv 5 eller 6. Vid likvärdighet i fråga om skall bör övriga egenskaper vara utslagsgivande.

5. Vid bedömning skall hänsyn tagas till skallets hörbarhet, klangfullhet och ändamålsenlighet, motsv 5 eller 6. Skallmarkering och väckning på tappt minst 4p.

6. Hund, som på grund av för stor löshet nedsättes från 1:a till 2:a pris, anses icke ha ett ändamålsenligt skall.

 

Hunden skall bör vara:

- Flertonig, mycket god hörbarhet.

- Skallmarkering och väckning på tappt skall vara minst god.


Senaste vinnare:

Rödstamons Sixten, SE43301/2012, ägare Bo Lejdström Åshammar (år 2021)

SKALLPOKAL FÖR SCHILLERSTÖVARE

STEN NILSSON VPR 2008

Priset utdelades första gången vid årsmötet 2008


1. Priset är ett vandringspris och ägaren får ett diplom som visar priset.

2. Om priset erövrats tre gånger av hundar tillhöriga en och samma ägare, får ägaren behålla priset. 

    Dock kan priset ej erövras med en och samma hund i tävlan alla tre gångerna.

3. Priset får endast utdelas till stövare, som vid klubbens prov erövrar lägst 2:a pris i

    öppenkl/elitklass. (Dispensprov)

4. Priset tilldelas den hund, som vid prov visar sig äga det bästa skallet. Därvid tillämpas emellertid

    även kvalitetsbedömning på så sätt, att priset endast får tillerkännas hund med fullgott skall motsv

    5 eller 6. Vid likvärdighet i fråga om skall bör övriga egenskaper vara utslagsgivande.
5. Vid bedömning skall hänsyn tagas till skallets hörbarhet, klangfullhet och ändamålsenlighet, motsv

    5 eller 6. Skallmarkering och väckning på tappt minst 4p.

6. Hund, som på grund av för stor löshet nedsättes från 1:a till 2:a pris, anses icke ha ett

    ändamålsenligt skall.

 

Hunden skall bör vara:

- Flertonig, mycket god hörbarhet.

- Skallmarkering och väckning på tappt skall vara minst god.


Senaste vinnare:

Gästrikerävens Guss, SE38670/2016, ägare Magnus Simonsson,Ockelbo (år 2019)

TJÄRLYRA - VACKRASTE STÖVAREN

SÖLVE JOHANSSONS VPR 2009

Priset kan endast erövras av hundar,vars ägare tillhör Gävleborgs läns Stövarklubb och inom dess provverksamhet. Skall varajaktprovsmeriterad  > 2:a ökl.

Alla stövarraser får tävla om priset

Priset delas ut för alltid, när det erövrats för tredje gången, av samma ägare.

 

För att särskilja hundarna åt:

- Rankas enligt utställningsbestämmelserna

- Högsta jaktmeriter

- Yngsta hunden.


Vinns för alltid av:

HögbronsHiila, SE39589/2011, Fin, ägare Jörgen Nyberg, Delsbo (år 2014)

Bli Medlem

SOM MEDLEM FÅR DU TILLGÅNG TILL:

- GEMENSKAP
- MAGASINET STÖVAREN FRÅN SKK
- FÖR EN BÄTTRE STÖVARE - NU OCH I FRAMTIDEN
- JAKTPROV & UTSTÄLLNINGAR

- KLUBBENS VANDRINGSPRISER

- UTTAGNINGAR TILL SVENSKT MÄSTERSKAP