Protokoll årsstämman 2012

                                                                                     2012-04-21

Tid:       21 april  2012 kl 1300                                                             Plats: Altorp, Norrala    

Närv;  styrelseledamöterna  utom Peter Knapp, Henrik Österdahl och Jonas Marcus.

 samt cirka 30 medlemmar.

                                            Dagordning

 

 

  1. Ordf öppnar mötet,

Hälsar de närvarande välkomna, närvarokontroll genomförs.

Närvaro antalet kan bero på att nysnö och sommardäck är en mindre bra kombination.

  1. Reino Unosson föreslogs och valdes att leda årsmötet.

 

  1. Styrelsen anmälde Anders Örtby att vara sekreterare vid mötet.

 

  1. Dagordningen fastställdes utan ändring.

 

  1. Röstlängden justeras om behov uppstår, vilket mötet godkände.

 

  1. Alla närvarande, utom en gäst, var medlemmar i klubben.

 

  1. Kallelsen skickades ut omedelbart före påsk, vilket innebar att alla inte hade nåtts av kallelsen i tid, men mötet valde att godkände kallelsen.

 

  1. Hans och Gunilla Karsbo valdes att justera dagens protokoll.

 

  1. Verksamhetsberättelsen för 2011 gicks igenom och godkändes

 

10. Kassörens rapport redovisade att ett planerat underskott på 10tkr blev 13, dock finns det mer än 3tkr som tillhör verksamhetsåret men kommer att redovisas nästa år. Byte av bank och kontonummer skall informeras om på hemsidan, enligt beslut 2011.                                                                    Bil .1                                        

11. Revisorernas berättelse lästes upp och godkändes.

12. Balansräkningen för 2012 fastställdes.

13. Verksamhetsplanen för 2012 genomgicks och fastställdes.

14. Avgifter för start på utställning och jaktprov är lika med föregående år, vi fortsätter att avgiftsbefria  utställning i juniorklass samt första start på jaktprov för hundar  upp tom 4 år i  syfte att få ut våra hundar till bedömning. Detta gäller enbart klubbens ordinarie medlemmar.

Medlemskap  skall kontrolleras vid anmälan,  gäller såväl utställning som jaktprov.

Ersättning till styrelsen uppjusteras från 12.5tkr till 15tkr att fritt disponera. Summan har varit densamma de 11 år som SW varit ordförande. Bilersättning, idag 18:50,  justeras i takt med de statliga myndigheterna.

15. Mötet fastställde föreslagen budget.  Investering i en dataprojektor och färglaserskrivare skall ske.

16. Medlemsavg för 2012 oförändrad 390:-,  90 till oss och 300 till Sv Stk. Om Sv Stk motion om likformigt medlemskap tas av fullmäktige så måste en stadgejustering ske vid nästa möte.

17. Årsmötet har valt Mårten Strömberg, Hedesunda till ny ordf efter Stig W.

Anders Örtby valdes till v ordf och har kvar sekr sysslan.

Omvalts på 2 år

Peter Knapp, regelansvarig

Örjan Strömberg, jaktprovsansvarig

Håkan Forsgren, kommissarie för ökl- och dispensprov.

 Nyval på 2år Lena Wickberg Redaktör och IT-ansvar, efter henrik Österdahl

Valda vid föregående möte;

Anders Örtby sekr,

Gunnar Johansson, medlemsansvarig

Anette Ögren-Bergström, utställning- och utbildningsansvarig

18. Sammankallande i valberedningen på ett år Per-Erik Strid.

Jörgen Nyberg har två år kvar

och nyvald på tre år är Håkan Holmgren.

19.  Mötet gav styrelsen mandat att utse delegater stövarfullmäktige .

Före mötet orienterades om motioner till stövarfullmäktige.

Sv stk yttrande överensstämmer med vår styrelse utom vad avser

-       Endast hare skall räknas på SM

-       Fastställa drevdjurets art genom erfarenhet,

Vilket blir den linje som delegaterna för vid mötet.

(Samtliga motioner finns att läsa på Sv Stk hemsida)

20. Stämman omvalde såväl revisorer som ersättare. Mats Hemström och Magnus Brändeskär är revisorer och

Johan Hermansson samt Urban Berglund är suppleanter.

21. Mötet beslöt att p.18-21 skall vara omedelbart justerade.

22. Mötet fastställde jaktprovsprogrammet enligt kallelsen.

23. Inga övriga frågor har föranmälts.

 Förhoppningsvis kan vi framtiden skicka kallelser med mera som e-post, vilket kommer att ge klubben en betydande besparing. Vi önskar att alla medlemmar kontrollerar namn adress och tfn nr samt helst även e-postadresser för att säkrare kunna kommunicera med varandra.

24.  Mötesordföranden tackar deltagarna och avslutar mötet.

Efter mötet förrättades prisutdelning samt avtackning av Stig W för ett långt och gediget arbete inom  vår klubb. Stig belönades med en tavla, naturligtvis med harmotiv samt blommor. Styrelsen föreslog och mötet var enhälligt i att utse Stig W till Hedersmedlem.

Styrelsen hade därefter ett konstituerande styrelsemöte.

Norrala den 21 april 2012

…………………………                                   ………………………………….

Anders Örtby/sekr                                           Reino Unosson/mötesordf

Av mötet valda justerare;

  1. ……………………….. /Gunilla Karsbo  ……………………………./Hans Karsbo