2012-08-08                   utkast                                                                                                                                                           Gvl stk

 doklogg

            Sek                                             Styrelsemöte 2                                               2-12-13

             

Ordf öppnar mötet och hälsar välkomna till ett nytt verksamhetsår.

Samtliga närvarande, utom Håkan Forsgren som har anmält förhinder.

 

 • Genomgång av föregående möte.

Vårt deltagande i Färila och medlemskap i SvJF bör övervägas. Tveksamt om det gagnar vår verksamhet.

Klubben har nu inte längre något konto i Postgirot utan kommer att använda sig av Bankgiro, detta nummer kommer att sändas på mail till styrelsen.

 • Styrelsens  ansvar om någon befattning behöver stöd eller blir vakant

Mårten  <--> Anders <--> Gunnar

Anette <--> Lena

Peter <--> Håkan

Jonas <--> Örjan

Varje befattningshavare har en skyldighet att hålla en beredskap så att någon annan skall kunna lösa arbetsuppgifterna.

 

 • Årsmötet 2013

Överväga att förlägga årsmötet på annan plats, tillsammans med annan verksamhet som klubben bedriver,  ex vis en utställning

Var och när utreds av ordf och andra som han utser.

 

 • Funktionsmöte 11/8

Peter ansvarig för genomförandet med stöd av de som är kallade.

Verksamhet enligt kallelsen.

Särskild vikt skall läggas vid Zon- indelning och bemanning samt verksamhetsansvar. Gunnar Johansson.

Detta ligger till grund för mycket av det vi skall göra enligt den fastställda verksamhetsplanen. Speciellt Stövarjaktens Dag.

 • Hemsidan

Vissa hanteringsproblem och störningar har förekommit.

Lena har uppdraget att skapa en hemsida som är lättarbetad och funktionell. Nuvarande hemsida kommer att vara kvar intill en ny är klar.

Den som vill stödja Lena med råd och tips tas emot med tacksamhet.

Anette biträder och sidan bedöms vara klar innan året är slut.

 

 • Samverkan

Det har uppstått ett behov av att samverka med klubbar inom Distrikt 2, men även Uppl- Västmanland och Dalarna.

Samverkan avser utveckling och vitalisering, främst av avel och provverksamhet. Andra frågor kan också komma att hamna på agendan.

Ordf och sekr, planerar och genomför detta efter samråd med berörda klubbar. Info kommer på mail under arbetets gång med redovisning vid styrelsemöte.

 

 • Översyn av kostnadsersättningar.

Enligt beslut på årsmötet disponerar styrelsen 15tkr.

Grundersättningen på 300kr höjs till 600kr.

Redaktören får ytterligare 1000:- för sitt arbete med utveckling och underhåll av hemsidan

         

 • Domarersättning > 10 dgr

                      Redovisning på hemsidan och ett stort tack, samt 300:- till

                      Reidar Engström, Gunnar Karsbo, Per Sjölin och Magnus Ström.

 

 • Avtal om tillgång till en sida i varje nummer av Stövaren.

Beslutades att teckna rubricerat avtal, 5000:-, mer info senare.

 

 • Kommunikation med Funktionärer och medlemmar.

Varje gång vi skickar post så tär det i kassan. Möjligheten att använda internet måste utredas och användas i framtiden.

Steg 1 är att styrelsen har och samverkar via datorn.

Steg 2 är funktionärer och domare, behovet att snabbt komma ut med information samt kallelser är viktigt.

Samtidigt kollas genomförd verksamhet, dömningar, ambition för framtiden. Adress tfnnr samt e-postadress.

Peter Knapp genomför detta med stöd om så erfordras.

Denna insamling skall vara klar till nästa styrelsemöte.

Steg 3, Efter kontroll av stadgarna är viljan att upprätta ett register över de medlemmar som accepterar E-post /SMS istället för brev.

Utreds och införs efter nästa årsmöte om det är genomförbart. Möjligheten skall finnas att vara kvar i brevförsändelsen.

Syftet är att förenkla kommunikation och spara pengar och tid.

Glöm inte att skicka in material för publicering. Mårten är vår lokalskribent sen tidigare och den titeln får han ha kvar tills vidare.

 

 • Silverhornet

Detta vandringspris ägs gemensamt med Uppl- Västmanland och är mycket dyrbart. Priset delas inte ut med anledning av detta. Det förvaras nu av Lars Lundin i kassaskåp. Förslaget att priset flyttas till

Sv stk bejakas av styrelsen.

 

 

 

 • Lotteri, priser

                      Jonas och Örjan har uppgiften att genomföra ett lotteri. Samla in tillstånd  och priser      samt lotter med dragning vid kommande årsmöte.

                      Kepsar, termosar, mm är snart helt slut, förslag på nyanskaffning.

 

 • Hedesundaprovet

Ansökan om  att provet blir ett Internationellt Elitklassprov skall sändas in för genomförande i feb 2014.

 

 • Medarbetarpris, Årets medlem

Ett nytt pris beslöts att införas. Priset utdelas till den i vår klubb som har gjort något bra och bör få beröm för detta.

Nominering av denna medlem sänds till sekr senast sista februari och priset utdelas på årsmötet.

 

 • Nästa styrelsemöte, nr 3, genomförs i Söderhamn den

12 nov kl 1800.

 

 

 

Vallsta 2012-08-09

 

 

Anders Örtby                                                             Mårten Strömberg

Sekr                                                                             Ordf