Styrelsemöte 08-08-2009

Närvarande;

Ordf; Stig Wernersson, Gunnar Johansson, Örjan Strömberg,

Håkan Forsgren, Peter Knapp och Anders Örtby.

Anmält förhinder; Magnus Ström, Jonas Persson, Anette Ögren-Bergström.

Ordf förklarar mötet öppnat.

Orientering om Sv stk ekonomi, kansli och tidskriften. Sv stk har inte en svag ekonomi men har gjort ett mycket dåligt bokslut för 2008 vilket bla. beror på att antalet medlemmar är 7000 mot budgeterade 8000, samtidigt som tidskriften har blivit avsevärt dyrare än planerat. För att kompensera detta har man tagit ett beslut om neddragning av kansliet, något som vi protesterat mot.

Den utredning som tillsatts för att titta över våra jaktprovsregler utifrån nedärvning och jaktetik skall lägga fram sin rapport för SvStkl styrelse under september. Efter styrelsens behandling kommer materialet att remissas till lokalklubbarna. Enligt plan kommer sedan en regelkonferens att anordnas i januari 2010 för att slutbehandla rapporten innan den föreläggas Fullmäktige för beslut i månadsskiftet maj-juni 2010.

Befattningsbeskrivning

Det finns skäl att se över vilket ansvar som ligger på styrelsens ledamöter. Smärre ändringar är gjorda och det är nu upp till resp. styrelsemedlem att läsa och ha synpunkter på innehållet. Förslaget bifogas.

Hemsidan / It

Magnus kommer att göra en ny hemsida med stöd av kunniga personer. Det finns andra länsklubbar som har bra sidor som vi avser att ta inspiration från. Sidan skall vara lättläst och innehålla aktuellt material, något som vi alla är ansvariga för. Kompletta resultatlistor och bilder är efterfrågade.

Mössor, märken och profilkläder är på gång in och på hemsidan skall detta beskrivas och med länk till leverantören.

Klubbens blanketter för att underlätta administration skall finnas på hemsidan.

Ny kassör

I närtid kommer Jonas Persson att överta kassörssysslan. När det är genomfört kommer orientering om detta till samtliga och annonseras på hemsidan.

Då Jonas inte hade möjlighet att närvara vid mötet så bedömer jag att bytet kommer att ske vid månadsskiftet aug/sept.

Diplom

Magnus S håller på och tar fram nya diplom som skall fördelas till dem som har att skriva ut dessa.

Utställningsdiplomen skrivs ut på plats som förut.

Jaktprov Elit, 1:or samt 2:a barmark skrivs ut av Magnus S och skickas till hundägaren. Övrigt resultat skrivs endast på anmodan.

Håkan F skriver dispensprov och ökl. Samma regler gäller som ovan.

Dispensprov

Det är av vikt att kontrollera att den startande är medlem i vår klubb. Om inte skall han föreslås att bli ordinarie-, eller gästmedlem.

Om antalet ökar som vi förmodar så skall vi försöka hitta en provform som innebär att vi försöker samla de startande på ett lämpligt sätt och lotta domare för att inte komma i klammeri med den paragrafen som säger att en domare inte får döma om han dömt till en ”etta” tidigare, då lottningen upphäver regeln.

Höstens jaktprov

Upptaktsträff för domare, kallas av utsedda ledare på 7 platser helgen 15-16 aug. Det skall prioriteras SR, särskilt rävprov, om möjligt, då det inte är helt lätt att få tag på rävhundar som är dokumenterat RR.

Dessutom skall etikfrågan och kollegiets genomförande belysas.

Även policy för genomförande av jaktprov skall tas upp. Detta innefattar stöd till domare och funktionärer för hur de skall tackla känsliga frågor om bland annat jäv. Bifogas.

Rekrytering av ny medlem/ förmånserbjudande värdecheck.

Nuvarande system med värdecheckar är i stort sett omöjligt att kontrollera och kräver stora arbetsinsatser för ett tveksamt resultat.

Förslag att bereda inom styrelsen är att ge medlems hund en fri första startavgift på jaktprov. Hundägaren betalar alltså endast domararvodet om 150:-.

Enkelt att hantera och har det vällovliga syftet att få flera individer till start för bedömning.

Gunnar Johansson har uppdraget att klara ut hur detta skall genomföras.

Huddikprofil

Företaget i Huddiksvall är vår leverantör av mössor kepsar och klubbmärken. Företaget har profil/arbetskläder i sitt sortiment. Klubbens medlemmar kommer att kunna handla där till medlemspriser. Våra artiklar kommer att finnas på hemsidan när de kommer från tillverkaren.

Vissa artiklar i butiken tillhör vår kollektion och levereras med vårt märke anbringat.

Detta är ett led i vår marknadsföring av klubben och vad vi står för så är det önskvärt att så många som möjligt väljer våra profilkläder. Beslöts att styrelse och funktionärer rabatteras av klubben för inköp av väst.

När någon handlar i HP lokaler så får klubben en liten ersättning.

Mer om detta kommer att kunna läsas på hemsidan.

Kommande verksamhet

Motioner till stövarfullmäktige 2010 skall vara insända november-09.

  • Föreslås att sv stk medger att      lokalklubb medger verksamhetsår är lika med räkenskapsår.

Det innebär 1 april då vi får med all vår vht på samma räkenskapsår.

  • Föreslås att det införs ett      ungdomsmedlemskap till reducerat pris.

Träff med klubbens funktionärer

Med hänsyn till tidpunkt och rådande väder så är vi tacksamma för de som närvarade.

Efter en gemensam lunch på Altorp så diskuterades genomförande av prov och kollegier samt etikfrågan.

Påpekades vikten av att sköta administration och ekonomiska redovisningar på av klubben framtagen blankett, i syfte att underlätta för såväl kommissarie som kassör och revisorer.

Tag gärna med andra domare som observatörer vid genomförande av SR-prov i syfte att sprida kunskap.

Bifogas; Befattningsbeskrivning, Policy vid jaktprov och kollegium

Nästa styrelsemöte, kallelse via e-post i nov.

Stig Wernersson Anders Örtby

Ordf Sekr