Styrelsemöte 07-06-2009

Närvarande; Ordf Stig Wernersson, Gunnar Johansson, Anders Örtby

Per telefon och mejl; Magnus Ström Jonas Persson, Örjan Strömberg och Håkan Forsgren Peter Knapp

1. Ordf förklarar mötet öppnat.

Detta möte genomförs som beslutat vid tidigare möten i syfte att fatta beslut om punkterna nedan.

Samtliga i styrelsen är informerade och får protokollet i utkast för yttrande.

Innehållet i detta mötesprotokoll justeras elektroniskt.

2. Tillsättning av kassör i styrelsen.

Vid årsmötet beslöts att uppdra åt styrelsen att utse ny kassör maa att valberedningen inte funnit någon lämplig kandidat.

Beslöts

att utse Jonas Persson som kassör och avlösa Anders Örtby.

Jonas P, ordf, vice ordf skall ha rätt att göra uttag var för sig. Bytet genomförs när årsmöteshandlingarna är justerade och kan bifogas skrivelsen till Nordea.

3. Tillsättning av vakans. styrelsen

Styrelsen hade mandat av årsmötet att tillsätta den vakanta platsen med en kassör, men valde att utse kassör inom styrelsen. Med anledning därav så adjungeras en ny styrelseledamot med ansvar för utställning och utbildningsverksamhet inom klubben.

Beslöts

- Att den vakanta platsen i styrelsen tillsätts med Anette Bergström-Ögren.

4. Utbildningsdag den 8 augusti.

Ordf och sekr utarbetar en agenda och kallelse av klubbens funktionärer till ett arbetsmöte i syfte att synkronisera och kvalitetssäkra klubbens verksamhet.

Beslöts

- Kallelsen skall sändas till berörda före midsommar.

- Utskick av kallelse genom Magnus Ström enligt en bifogad sändlista.

- Endast på en plats, i stället för två som var föreslaget tidigare.

- De i styrelsen som har i uppdrag att ta fram underlag för mötet skall göra det skriftligt i PM-form och ge ordf möjlighet att läsa i god tid före mötet.

Nästa styrelsemöte den 8 augusti enligt kallelsen.

Stig Wernersson Anders Örtby

Ordf Sekr