konstituerande styrelsemötes protokoll 2012-04-21

                                                                             2012-04-21       

                                                   konstituerande styrelsemötes protokoll

Tid:       21 april 2012,      Plats: Altorp, Norrala     

Närv;  ordf, Mårten Strömberg,  Anette Ögren- Bergström, Örjan Strömberg, Lena Wickberg, Gunnar Johansson, Håkan Forsgren,  Sekr Anders Örtby.

Ej närv; Jonas Marcus och Peter Knapp.

                                            Dagordning

  1. Ordf öppnar mötet,

Närvarokontroll och hälsade ledamöterna välkomna.

  1. Sammanfattning av genomfört seminarium och årsmöte.

Diskuterades innehållet i Årsmötet och seminariet som genomfördes enligt plan

  1. Fördelning av arbetsuppgifter kommande verksamhetsår, Attesträtt

Ordförande:                                Mårten Strömberg,              760926-7591

V. Ordf  Sekr                               Anders Örtby,                    491104-6698

Kassör                                         Jonas Marcus                     790331-7555

Jaktprovansvarig                       Örjan Strömberg

Medlemsansvarig                                           Gunnar Johansson

Regelansvarig                           Peter Knapp

ökl/dispprov kommissarie        Håkan Forsgren

Utställningsansvarig, diplom  Anette Ögren-Bergström

Redaktör / IT ansvarig              Lena Wikberg

4        Grovplanering av kommande år

                      Följande justeringar skall införas på hemsidan,

-                     Se överadress och tfn nr,

-                     Hedersmedl Gunnar Larsson  har avlidit

                      Stig Wernersson ny hedersmedlem.

Deltagande i Färila jaktens dag, juli. Peter Knapp och Håkan Forsgren sammanhållande

Stövarjaktens dag,  2 december, minst en plats per zon.

Zonindelningen skall slutföras till nästa styrelsemöte.

Kollektiva medlemskapet i Jf? Överensstämmer deras kommande policybeslut med våra värderingar och vårt intresse av att värna löshundsjakt.

Investeringar

-       Data Proj

-       Laserskrivare, färg.

Inom budgetram eller ta medel ur kapitalkontot.

Representanter, samt ersättare till Stövarfullmäktige, Öster-Malma i juni

- Mårten       ers                Gunnar

-Anders                              Lena

-Örjan                                 Jonas

Beslutats sen tidigare att;  Kassören genomför byte av bank från Nordea till Handelsbanken. Postgirot sägs upp och nytt bankgiro i Handelsbanken  öppnas.

Attesträtt regleras i Årsstämmoprotokoll 2012 bilaga 1.                                               /1. PG skall vara kvar resten av året 2012, för att inte det skall bli problem med inbetalningar?

Kassören ansvarar för att orientering om detta kommer redaktören till handa.

Kontot med vårt kapital/aktieinnehav kan i dag hanteras av kassören ensam, detta skall ändras så att attesträtten finns hos Ordf, V ordf samt kassören, minst två av dessa skall attestera detta uttag.

5        Redovisning på hemsidan, resurser, digital verksamhetskalender.

Utveckling av hemsidan skall fortsätta. Örjan S och Anders Ö skall samverka med redaktören för att flera skall vara delaktiga. En bitr redaktör (Anette) bör adjungeras för att säkerställa funktionen i framtiden.

Gästboken skall säkras mot SPAM och ovederhäftiga kommentarer som Redaktören sållar.

6        Funktionärer,   jpr/utst  aktualitet

Fortsatt arbete med översyn och kontroll av aktualitet i samband med zonindelningen.

Adj ungdomsansvarig söks, bör flaggas på hemsidan.

7        Övriga frågor /  Nästa möte

Tid för nästa styrelsemöte  8 aug 1800 Studiefrämjandet i Söderhamn

Skolhusgatan 11.

Lena W kontrollerar att bokningen blir gjord samt medför kaffe att brygga och något att tugga på.

Kallelse med dagordning kommer i god tid före mötet.

Dag som ovan

Justeras;                           Anders Örtby/sekr                                 Mårten Strömberg/ ordf