Styrelsemöte i Norrala den 13/8-2011

Närvarande; Stig Wernersson, Anders Örtby, Anette Ögren-Bergström, Gunnar Johansson.

  1. Mötet öppnades kl 1000 och      avslutade 1530.
  2. Mötet är ej beslutsmässigt      varför regelremissen utsänds och skall vidimeras av samtliga och blir en      bilaga till protokollet. ( bilaga 1)
  3. Genomgång av remissen, punkt      för punkt. Skissade svaret med de slutsatser som dragits, samt, utvecklade      de viktigaste delarna av svaret. Ordf sammanfattar och svaret justeras av      sekr, för att därefter skickas ut med kort svarstid. Efter det att      skrivelsen skickats in skall samtliga justera arkivhandlingen.
  4. Klubben söker någon som är      intresserad och kunnig att sköta vår hemsida och på sikt även      redaktörssysslan. HÖ har maa sitt nystartade företag svårt att frigöra den      tid som krävs att bygga upp verksamheten, något som är avsevärt tyngre än      att vidmakthålla den.
  5. Arbetet med att genomföra DM      pågår redan nu. Styrelsen kommer att besöka Hassela isyfte att konfirmera      föberdelserna samt skriva inbjudan till distriktet.
  6. Nästa möte kommer att bli när      älgjakten är i sitt slutskede okt/nov. Till det mötet skall      förberedelserna för Stövarjaktens dag vara klara för beslut och utskick.

Vallsta den 16 augusti 2011 Protokollet är elektroniskt justerat

Anders Örtby

Sekr Stig Wernersson

Ordf