Styrelsemöte 28-01-2009

Styrelsemöte i Åsen 090128

Mötet hölls hos undertecknad. Pär Sjölin och Peter Knapp var förhindrade att delta. Särskilt inbjuden var Per Edh, samt Mårten Strömberg.

1.    Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2.    Dagordningen fastställdes.

3.    Gunnar Johansson valdes till justeringsman.

4.    Föregående mötes protokoll - Krånglet med Nordea är nu utrett och klart. Klubben har tilldelats 1500:-, samt ett års avgiftsbefrielse i skadestånd. - En översyn av domarlistan är önskvärt. Förslag finns att lista seniordomare särskilt och ev. märka ut ”rävdomare”. Peter går igenom listan och kollar vad som kan göras.

5.    Rävfrågan måste få större uppmärksamhet framöver. Alla tillfällen att göra PR för rävjakt med stövare måste tas tillvara. Två träffar skall anordnas, en i Delsbo (Gunnar och Per Edh) samt en i Hedesunda (Örjan och Mårten). Där finns många intresserade som kan ha nya idéer och önskemål som det gäller att försöka vara på. Frågan kan även komma upp som en programpunkt på årsmötet. Önskvärt att träffarna genomförs i god tid före årsmötet.

6.    Utkastet till Verksamhetsberättelsen godkändes. Medlemsantalet var vid årsskiftet 611 pers. En komplettering med antalet jaktprov kommer efter säsongens slut.

7.    Ett förslag på handlingsprogram för 2009 har skickats ut för påseende tidigare och även detta godtogs.

8.    Bokslutet visar att ekonomin är mycket god. Inget DM eller stövarfullmäktige kommande säsong gör att utgifterna för 2009 hålls nere. För verksamhetsåret 2010-11 däremot infaller både DM och Fullmäktige. SvStk har öronmärkt pengar för ungdomsverksamhet, som klubben bör utnyttja. Anders skickar ut bokslutet för kännedom när det är klart samt kontaktar revisorerna för revision.

9.    Kostnadsersättningen till Magnus höjs till 1500:-.Domararvodet för Ökl höjs till 150:-. Övriga avgifter/ersättningar föreslås oförändrade.

     10.  Jaktprovsprogrammet 2009-2010 föreslås bli något annorlunda än             i fjol. Inga zon-prov utan bara KM som kommer att hållas i Kågbo             26-27/9–09. Föreslås också att deltagande hundar skall ha RR             före start.           

            Övriga provorter är följande: Arbrå, Gnarp, Delsbo, Norrala,             Hedesunda. Örjan skriver ut programmet.

  11.  Utställningsprogram och domare klart för 2010 och 2011.

Avtalet med beagelklubben kan träda i kraft tidigast 2010.

  12.  Datum för årsmötet blir 25 april. Klubben firar 50 års jubileum efter          ”skilsmässan” från Uppland-Västmanland.

         Detta bör firas på något sätt på årsmötet, kanske med bättre          förtäring än tidigare. Anders kollar lokal och förtäring.          Gunilla skickar en särskild inbjudan till hedersmedlemmarna.          Programmet börjar 12.30 med ett seminarium om

         framtidsutredningens och regelkommitténs arbete.

         Sammanhållande Ove Karlsson.

         Med frågestund och ev förslag till motioner beräknas detta till          pågå kl 14.00.          Paus med förtäring och därefter visning och          försäljning av klubbens nya kollektion av kläder och kepsar.          Årsmötesförhandlingarna börjar kl 15.00 och avslutas med          utdelning av priser och diplom.

  13.  ”Göra- listan”. Alla kollar sina uppgifter och skickar in dessa i så god          tid som möjligt före deadline. Stig önskar förslag till punkten          ”Ordförandet har ordet”.

  14.  Stig kom med ett förslag till motion gällande ”Rasföreningars          medlemskap i SvStk. Delegater som ej är medlemmar i lokalklubb          skall ej kunna rösta på stövarfullmäktige. Frågan skall diskuteras på          möten längre fram.

  15.  Övriga frågor. Styrelsen beslöt att Bengt Lindström skall föreslås

         auktoriseras till jaktprovsdomare efter avslutad utbildning.          En hedersmedlem, Henning Persson, Alfta har avlidit. Stig har          meddelat kansliet.          Anders informerade att något avtal ej har skrivits med PR          Presentera(?), men hoppas att det kan lösas under den närmaste          tiden.

16.      Mötet avslutades.

Justeras                                                             Vid protokollet

(Stig Wernersson)                                                (Gunilla Karsbo)

Stig Wernersson                                                   Gunilla Karsbo

Justeras

(Gunnar Johansson)

Gunnar Johansson