Styrelsemöte 16-11-2009

Tid och Plats; Mån 16 nov 2009,kl 1800-2100, Söderhamn

Samtliga Närvarande; utom Peter Knapp och Håkan Forsgren som anmält förhinder.

 1. Mötet öppnas, ordf orientering

Med anledning av Svstk dåliga ekonomi och tapp på medlemmar aviseras en höjning av medlemsavgiften, i vårt fall till 365:- per år.

Klubben (ordf) har vid ett flertal tillfällen kontaktat styrelsen för att göra dem uppmärksamma på problemet i tid och kunna vidta adekvata åtgärder. Så har inte skett utan nu krävs en avgiftshöjning samtidigt som styrelsen har att vidta ett antal åtgärder i syfte att få ekonomin i balans. Tyvärr tar det tid innan åtgärderna ger resultat så ekonomin lär inte vara helt i balans förrän 2011.

Gvlstk har inte dessa problem utan vi genomför verksamhet i större omfattning än tidigare med ekonomin i balans, inkl SM i november 2010.

Medlemsbladet har tyvärr blivit väsentligt dyrare än budgeterat och bidragit till Svstk sämre ekonomi.

Kansliet stängdes i somras och föreslogs halvera öppettiderna vilket fick lokalklubbarna att gå i taket. Kansliet är gränssättande för att klubben skall fungera och Uno Olsson är en tillgång som vi svårligen kan vara utan. Efter påtryckning så är kansliet åter öppet två dagar i veckan.

Valberedningen i Svstk har sonderat lokalklubbarnas uppfattning om styrelsens sammansättning inför stövarfullmäktige 2010. Svaret har blivit att förtroendet för nuvarande styrelse är rubbat och att valberedningen har en viktig roll inför 2010 att hitta en kraftfull styrelse.

(ordf svar skickat till styrelsen som orientering)

 1. Föregående mötesprotokoll

Gicks igenom och lades till handlingarna

Problemet med diplomen och dess underskrift skall lösas med stämpel istället för en dyrare tryckhantering.

 1. Kassörens lägesrapport.

Ekonomin i balans. Även efter betalning av våra nya kepsar,

så kan vi genomföra verksamheterna enligt plan.

Indatering i SPCS har kinkat, men bedöms vara klart till årsskiftet så att överlämnandet till revisorerna skall kunna ske utan fördröjning.

 1. Medlemsfrågor

Gunnar Johansson utarbetar förslag att översändas till Svstk avseende;

- Likriktning och reducering av de olika formerna av medlemsavgifter.

- Avveckling av värdechecksystemet,

- Via hemsidan önska att flera använder sig av ”Familjemedlemsmedlemsskap” vilket ger vår klubb ett högre rösttal vid stövarfullmäktige. I dag 75:-.

- Ungdomsjakt har genomförts men hänsköts till nästa möte.

 1. Genomförda prov och      utställningar – KM, Bra och trevligt arrangemang som gick enligt plan

– Arbrå , utgick p.g.a. för få deltagare.

– Delsbo, 6 startande och en ekl 3:a, svårt väder.

– Gnarp, uppskjutet genomförs ev vid ett senare datum

– Ökl, RR , ingen uppgift.

Inriktningsbeslut; med anledning av SM.

DM 2010 flyttas till 2011 placering Hedesunda.

KM, annan plats än Hedesunda.

 1. Rovdjursläget.

Redovisning om inriktningen av den nya rovdjursförvaltningen.

30-35 vargar bedöms skjutas 2010 (vi får väl se..) varav 8 i vårt län.

Import och utsläpp av nya vargar, var släpps dom?

Information om vargjakt i Dec.

Stig W och Anders Ö åker till Ockelbo för att ta del av mötet och prata lite med våra medlemmar.

Anette o Sigge Bergström deltar i mötet i Edsbyn den 14.e.

 1. Profilkläder.

Äntligen har våra kepsar anlänt.

Följande har mössor till försäljning

Hedesunda, Örjan Strömberg och Jonas Persson

Ockelbo, vakant ( någon namnges efter 8/12)

Vallsta , Anette Ögren-Bergström och Anders Örtby

Norrala, Stig Wernersson

Njutånger, Magnus Ström

Hudiksvall, HP

Näsviken, Gunnar Johansson

Hennan, vakant (peter knapp)

Pris sommarmössa 100:-, vintermössa 100:-

Kampanjpris en sommar-, och en vintermössa 150:-

Se info på hemsidan.

 1. Hemsidan

Nuvarande hemsida har betydande problem och är mycket svår att hålla igång. Styrelsen har beslutat att ta fram en ny hemsida med bättre kvalité och mera användarvänlig.

Uppdraget kommer att ges till Jesper Wallin som skall göra arbetet i samverkan med Magnus Ström, Glenn Andersson samt Henrik Österdahl som representerar klubben och rollen som beställare.

Arbete på börjas nu och bedöms vara färdigt i utkast till jul och i sin slutliga form i mitten av januari. I uppgiften ligger också framtida support.

 1. Framtidsutredningen

Ingen information från Svstk i denna fråga.

 1. Motion till Sv stk. ”

Ingen motion kommer att sändas in maa att klubben har kommunicerat med Svstk i aktuella frågor löpande under året.

 1. Övriga frågor

Diskussion angående Stövardata och Hunddata.

Dyrt, borde kunna moderniseras och reduceras till ett system.

Anpassning till redovisnig av 0:a Ekl med ett barmarkspris

(1:a, eller 2:a) vilket inte gick tidigare.

Klubben har anmält intresse av utb i Stövdata men inget har hänt sen dess.

Kursverksamhet i samverkan med studiefrämjandet möjligt finns något intresse av att arrangera kurs så hör av Er till

Anette Ögren –Bergström.

För medlemmar som så vill anmäl er e-postadress till sekr för att kunna ingå i mejl listor för informationsspridning.

Medlemmar som har viljan och förmågan att arbeta i styrelsen, ta kontakt med valberedningen i syfte att underlätta deras arbete.

 1. SM 2010, genomförandeplan

Utkast 1 bifogas.

 1. Nästa möte.

Styrelsemöte i Söderhamn den 8/2 1800

SM Funktionärer. 25/1 kl 1800 i Flygstaden Söderhamn

Kallelse till ovanstående möten utsänds till berörda efter nyår

 1. Mötet avslutades.

Vid protokollet Justeras

Anders Örtby Stig Wernersson