Årsstämma i Söderhamn 2010-04-07

Mötet öppnade kl 1430.

 1. Stämman valde Owe Karlsson till      ordförande.
 2. Anders Örtby anmäldes av      styrelsen att föra protokollet.
 3. Dagordningen fastställdes.
 4. Röstlängden, denna punkt vilade      och skulle återupptas om röstning blev aktuellt.
 5. Beslut togs att närvarande icke      medlem hade närvarorätt, men inte rösträtt.
 6. Mötet beslöt att kallelsen var      behörigt utlyst.
 7. Hans och Gunnar Karsbo valdes      att jämte mötesordf. justera protokollet.
 8. Verksamhetsberättelsen      föredrogs och lades till handlingarna.
 9. Kassörens rapport föredrogs och      lades till handlingarna.
 10. Närvarande revisor, Magnus      Brändeskär, föredrog revisionsberättelsen och föreslog ansvarsfrihet för      styrelsen för verksamheten 2009, vilket stämman beslutade.
 11. Fastställande av balansräkning      och resultatdisposition beslutades.
 12. Fastställande, av i kallelsen      föreslagen verksamhetsplan för 2010–11, beslutades.
 13. Avgifter för jaktprov och      utställningar fastställdes.
 14. Oförändrade      kostnadsersättningar för klubbens funktionärer klubbades.
 15. Budgeten för 2010 beslutades.
 16. Medlemsavgiften beslutade vara      oförändrad 2011, vilket är 100:- till klubben samt medlavg till Sv stk.
 17. Valberedningen var ej      närvarande, men sammankallande har hållit styrelsen underrättad om      namnförslagen.

Vice ordf (2 år) omval av Örjan Strömberg.

Ledamot ( 2år) omval av Peter Knapp och Håkan Forsgren

samt nyval av Henrik Österdahl

Anette Ögren-Bergström (1år). A, har varit adjungerad utst/utbansvarig 2009.

 1. Hans Kroon valdes som      valberedningens sammankallande fram till årsstämman 2011..

Germund Freimuth är vald fram till årsstämman 2012.

Nyval av Per-Erik Strid, Rengsjö för tiden fram till årsstämman 2013.

 1. Representationen till      stövarfullmäktige uppdrogs till stryelsen att fastställa.

(Vid det konstituerande styrelsemötet utsågs Stig Wernersson, Anders Örtby samt Håkan Forsgren. Personliga suppleanter i ordning Peter Knapp, Henrik Österdahl, Jonas Persson.)

 1. Revisorerna och deras      suppleanter omvaldes.

Magnus Brändeskär och Mats Hemström. Revisorer

Johan Hermansson och Urban Berglund suppl.

 1. P 18-22 förklarades omedelbart      justerade. (bil 1)
 2. Jaktprovsprogrammet för 2010—11,      beslöts med reservation för datumet för KM. Provet kommer att behöva      flyttas fram en vecka då möjligheterna att få fram bra provrutor minskat      med det föreslagna senare startdatumet. Ny tid kommer att offentliggöras      på hemsidan.
 1. Värdecheckens vara eller inte      vara diskuterades. Mötets mening att det är mycket administration för      egentligen ingenting . Mötet var för avveckling.

Stämman beslutade att förslag till årsstämman 2011 skall utarbetas av styrelsen med målsättningen ”en fri första start på jaktprov före 24 mån ålder”.

 1. Övriga frågor var; Problemet      med chipade hundar. Stk rekommenderar att hundägare med hundar med chips      tatueras vid lämpligt tillfälle, ex vis höftledsröntgen.

Sv Stk är medveten om frågeställningen, men har ingen lösning i sikte.

Vår klubb har köpt in tre avläsare. Dessa är avsedda för utställningar och jaktprov. Vem som har avläsarna kommer att framgå på hemsidan.

Högbo utställningen kommer 2011 att flyttas till Ockelbo.

Varg; lokalklubben är inte med i något beslutande organ utan verkar genom SvStk och SKK samt vår samverkan med Jägarförbunden och Ny rovdjurs politik.

Vi följer debatten genom att närvara och bygga upp argumentation i syfte att stödja vår huvudorganisation.

Vandringspris, Skallpokalen Finsk stövare, har delats ut till Lars Backström för det bästa resultatet under de 15 år priset vandrat.

Klubben utlyser donator som är villig att sätta upp ett nytt pris för Finsk stövare.

Om någon (uppfödare eller enskild) känner sig manad så ta kontakt med Örjan Strömberg.

 1. Mötet avslutades med      prisutdelning och ordförandes tack till de som närvarat.

Anders Örtby

Sekr Owe Karlsson

Mötesordförande

Justeringsmän:

Hans Karsbo Gunnar Karsbo