styrelsemöte 08-02-2010

UTKAST

Närvarande; Ordf Stig Wernersson, Peter Knapp, Håkan, Forsgren, Anette Ögren-Bergström, Magnus Ström och vid protokollet Anders Örtby.

SM- mötet

Allmän orientering om SM-möte 1

Föregående mötesprotokoll.

Sammanfattning av tidigare fattade beslut som ännu ej är åtgärdade/slutförda.

I syfte att underlätta för funktionärer vid framtagning av diplom motsvarande, så skall ordf och sekr namnteckning finnas som stämpel. Åtgärdas av SW.

Med anledning av kassören, JP frånvaro så utgick ekonomisk lägesrapport. Denna redovisas vid nästa styrelsemöte *.

Rutinändring av firmateckning skall ske så att minst två av firmatecknarna skall skriva under vid nyttjande av kapitalkontot och värdepapperskontot.

Kassakontot skall kassören kunna hantera ensam.

GJ skall vid årsmötet ta upp frågan om värdechecken och styrelsens ( av GJ utarbetat) förslag till förändring.

Kepsar och märken är nu spridda och på vissa håll säljs många medan andar ligger still. Var beredd på att omfördela mellan de funktionärer som är namngivna på hemsidan.

Den nya hemsidan ligger nu på slutvarvet och kommer att bytas mot den gamla i slutet av månaden (feb). Magnus Ström och henrik Österdahl slutför arbetet tillsamman med extern konsult.

Översyn av befattningsbeskrivningarna får anstå till efter årsmötet.

Anette Ö B-m anskaffar tre chipsläsare avsedda för klubbens funktionärer vid utst och provverksamhet.

Klubben kommer att närvara vid JF 4-krets samverkans event i Färila den 15 juli.
Peter och Håkan anmäler vår närvaro och skaffar den utrustning som behövs samt svarar för bemanning.

Förberedelser för Årsstämman .

Årsstämman genomförs i Norrala, lördagen den 17 april kl 1400.
Särskild kallelse kommer att sändas ut.
Förberedelser, genomförs av namngivna, enligt bifogad PM.
Redovisning genomförs vid ett
styrelsemöte den, 1 mars kl 1800 Söderhamn.

Detta möte borde beslutats vid mötet, men missades. Ordf har fattat beslut om detta möte i syfte att kvalitetssäkra årsstämmounderlaget.
Om någon av de namngivna inte kan närvara den 1 mars skall underlaget skickas in till sekr senast 25 februari.

Anders Örtby Stig Wernersson

Sekr ordf