Styrelsemöte i Söderhamn 3/1-2010

Styrelsemöte i Söderhamn 3/1-2010

Närvarande; Stig W, Gunnar J, Magnus S, Anette Ö-B, Håkan F samt Anders Ö
Förhindrade, Peter K arbete, Örjan S och Jonas P snökaos.

1. Mötet öppnades

2. Genomgång av förberedelserna för årsstämman

Beslöts att avdela en arbetsgrupp ÖS,AÖ,HF att utreda statuterna för vandringspriserna, då dessa har blivit omoderna samt onödigt svåra att reda ut.
Förslag tas fram och presenteras för instiftarna och förhoppningsvis gälla för jaktåret 2010-2011.

Motioner till stövarfullmäktige diskuterades och föreslås att bordläggas intill nästa års regelkonferens syftande till nya jaktprovsregler fr o m 2012.

Förslaget om värdechecken upphörande presenteras för årsstämman och föreslås ersättas med fri start avg för ny medlem.

Ordf förbereder och genomför information och diskussion om Framtidsuredningen.

Budgeten föredrogs ua, utom vad avser punkten nedan.

Kostnadsersättningsnivåerna till styrelsen togs för 2 år sedan.
Ordf, sekr, kassör 2700:-, redaktören 1500:- led 300:-.
Redaktörens ersättning har fallit bort och Magnus Ström skall kompenseras till beslutad nivå.
Kassören utbetalar 1200:- utöver de 300:- som redan utbetalats för de två senaste åren. Kompensation för ett år är tillrättat, men även föregående år skall rättas till.

3. SM – möte 2, 19/4 kl 1130

Kallelse sänds till berörda funktionärer. Mötet inleds med ett besök på Flygstaden samt en genomgång av respektive funktionärers ansvarsområde.
Nyckel till lokalerna lånas av Stig W eller Lena W.

4. Övrigt

Styrelsen uppdrog åt ordf att utreda och föreslå eventuella premieringar av förtjänta medlemmar eller funktionärer. Detta skall ske vid årsmötet eller
SM-middagen.

ÖS och några till bör besöka HP i syfte att diskutera deras roll vid SM.

Hemsidan är nu så gott som klar. Ett sista varv sker avseende ev justering av sidan.
Styrelsemedlemmarna skall framgent själva uppdatera sidan med det material som de har ansvar för.
MS skall i samband med årsstämman klara ut för styrelsen hur de skall förfara, därefter tar ny redaktör över ansvaret med anledning av att MS avsagt sig omval.

Årsstämman avhålls i Norrala den 17 april,
med information om framtidsutredningen från kl 1300 och avslutas med kaffe.
Årsstämman börjar kl 1430
Beräknas vara slut 1600 inkl prisutdelning.
Kallelse utgår i sedvanlig ordning och finns att läsa på hemsidan.

Före mötet
genomförs SM-Möte 2 för SM-funktionärerna, kl 1130 plats Norrala
(besök flygstaden).

Ordf tackade för visat intresse och avslutade mötet 2155.

Anders Örtby
Sekr Stig Wernersson
Ordf