Styrelsemöte 11-02-2008

Styrelsemöte i Söderhamn 080211

Samtliga ledamöter utom Reino Unosson, var närvarande vid mötet.

Ordförande Stig W. hälsade välkommen och öppnade mötet, dagordningen
fastställdes.

Föregående mötes protokoll
- Ingen träff med rävjägare har genomförts. Gunnar fortsätter att jobba med frågan.
Ärendet tas upp under ”Övriga frågor” på årsmötet.
- Trots påstötningar hos styrelsen för Uppland-Västmanland har inga officiella statuter
för silverhornet blivit upprättade. Ett nytt dokument skickas för påskrift.
- Ett nytt bokföringsprogram är anskaffat och är i bruk.
- CD-skivorna med diplom finns fortfarande hos Magnus. Pär tar ny kontakt.
- Vi har glädjen att hälsa fyra nya domare välkomna i tjänstgöring. De nya är:
Lena Wickberg, Stefan Larsson, Joakim Fredriksson och Mats-Ola Ljung.
- Förslag till jaktprovsprogram för 2008-2009
Zonprov i Bjuråker, Arbrå och Hedesunda den 20-21/9. Geografisk placering av
deltagarna i första hand. Samma kriterier för start som tidigare KM. De tre bästa från
varje prov går vidare till
KM i Hennan 27-28/9.
Gnarp 27-28/9(?) endast 5 hundar, samt 8-9/11 endast 5 hundar.
Delsbo har framfört önskemål om ett prov i dubbelhelgen 1-2/11
Hedesunda 15-16/11
Norrala 12-13/1-09
- Rovdjursmanifestationen i Gävle blev mycket lyckad. Den fick också en hel del
uppmärksamhet i media.
- Behov av ytterligare en utbildning av utställningsfunktionärer under våren.
Älghundsklubbens kontaktas med begäran att dom svarar för arrangemanget.
- Stövarbladet kommer i år att se helt annorlunda ut än tidigare. För att minska
kostnaderna har Reino föreslagit att kallelsen till årsmötet utökas från nuvarande
åtta sidor till sexton. Övrigt material skall då efter hand komma in i ”Stövaren”,
d.v s. SvStk:s tidskrift. Örjan kollar att häftning kommer att fungera. Reino gör
en lista på vem som ska förse honom med underlag och datum för deadline.

Rovdjurfrågan är ständigt aktuell, speciellt genom de incidenter som har drabbat vårt
län. Stig har kontaktat Uno för att lägga in en länk från SvStk:s hemsida till de
organisationer och myndigheter som rapporterar om vargangrepp på hund. Ärendet
kommer att tas upp på Stövarfullmäktige. Stig kommer att delta i vargsymposiet i Vålådalen som representant för SvStkl.

Kassören berättade att vår ekonomi är god och att det nya bokföringsprogrammet fungerar bra. Örjan hjälper till att kolla upp ev beställning på kepsar, märken och fleecetröjor.

Medlemsfrågorna ställer fortfarande till bekymmer. Svårt att få någon rätsida på värvningskampanjen. Gunnar jobbar vidare på det.

Från Framtidsutredningen har det inte kommit några nyheter. En sammankomst i Stockholm är planerad i mars.

Representanter till Stövarfullmäktige den 6-7 juni utses senare.

Verksamhetsåret 2007 läggs till handlingarna.

Som medverkande i seminariet före årsmötet föreslogs Owe Karlsson, i egenskap av
ordförande för arbetsgruppen som jobbar med avel/regelfrågor i Framtidsutredningen. Därefter ett kort anförande av ”Folkaktionen för en ny rovdjurspolitik” som framfört önskemål om tid för information om sin verksamhet.

Underlag för kallelsen/årsmötet och ansvariga för dessa punkter.
-Årsberättelse – Stig. Håkan och Gunilla bidrar med uppgifter om antalet starter i ökl,
respektive ekl.
- Bokslut, budget, prognos, (föreslås en höjning av milersättningen från 13:- till 18.50 i enligt med SvStk:s / SKK:s regler. – Anders och Stig
- Medlemsavgiften för 2009 föreslås oförändrad.
- Startavgifter 2008, oförändrade
- Pristagare och priser – Gunilla och Örjan
- Verksamhetsplan 2008 . Upptaktsträff med kommissarier och fullmäktige i aug ute
vid Flygstaden. – Stig och Anders arrangerar.
- Jaktprovs och utställningsprogram 2008 – Örjan och Reino
- Föredragningslista – Stig
- Ordf. har ordet – Stig
- Övrigt innehåll enligt beslut – Reino m. fl.
- Valberedning/val (i tur att avgå är Reino, Örjan, Peter, Håkan)

Reino och Örjan färdigställer kallelsen. Materialet skall vara hos Örjan senast 20 mars.
Den bör vara tryckt och postad omkring den 28 mars.
Protokollen för ökl-proven skall vara hos Gunilla senast 15 mars.

Övriga frågor: Krister Björkman har p.g.a. sin arbetssituation begärt att få sluta som jaktprovsdomare och fullmäktige för Österfärneboprovet. Styrelsen beslöt att ta bort Krister från domarlistan, men han får tills vidare behålla domarkortet om läget skulle bli ett annat längre fram.

Mötet avslutades.

Justeras Vid pennan

(Stig Wernersson) (Gunilla Karsbo)

Stig Wernersson Gunilla Karsbo