Styrelsemöte 16-01-2007

Styrelsemöte i Söderhamn 20070116

Ove Falkare och Håkan Forsgren deltog ej i mötet.

  1. Ordf. Stig W. hälsade      ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.
  2. Dagordningen fastställdes
  3. Föregående mötes protokoll

- Skrivare har anskaffats för direktutskrivning av diplom vid utställning. Magnus tar hand om Högbo, Reino Alfta och Glenn Andersson tillfrågas om Hassela.

- I de tre dressyrkurser som har hållits på olika ställen i länet, har 23 st deltagit.

- Rekrytering av nya domare inför vårens kurser har börjat. Ca 15 st behövs. Intresseanmälan via hemsidan och kallelsen.

- Stövarbladet kommer också i år att tryckas vid Larssons tryckeri och skickas ut med Tidskrift nr 3. En arbetsgrupp bestående av Reino, Örjan och Gunilla tar fram förslag för hur Stövarbladet skall se ut i framtiden.

- Håkan skriver reportage från ungdomsjakten i Sidertjärn.

- Provmarker för ett fast rävprov finns att tillgå. Ett mindre antal namn på rävjägare har samlats ihop. Reportage om en rävjägare (Per-Erik Götesson) till Stövarbladet. Klubben har fått ett nytt vandringspris för räv. Frågan om statuter bordläggs tillsvidare.

- Förslag på nya stadgar för lokalklubb har lämnats till SvStk. Läggs fram på årsmötet för beslut. Stig skriver ett sammandrag till kallelsen och hemsidan.

- Svar på ”Framtidsutredningen”. Målgruppen bör vara personer som tagit jägarexamen de senaste tre åren, Positivt med ökat samarbete med rasföreningarna. Listor på tikägare som reg. valpar. Förenklad medlemsförteckning, Gunnar gör ett förslag. Åldersstrukturen.
Stig gör en sammanfattning som skickas till styrelsen för synpunkter.

- Ungdomsverksamheten fortsätter med kontakter via studieförbund och jägarorg. Blänkare om fadderjakt i Sv. Jakt Nyheter. (Gunnar)

- Två domare har dömt 10 dagar eller mer. Större bredd på antalet domardagar i år.

- Vandringspristagarna tas ut av Reino och Gunilla.

- Diplomen håller på att skrivas ut.

- Valberedningen består av Lars Widén, Ola Lindkvist och Mårten Strömberg. Den har fått info om vilka som står på tur att avgå, samt om förslaget till nya stadgar.

4. Sv.Stk:protokoll innehåller ett förslag om utbildning för utställningsansvariga. Stig
kollar med Uno om detta är ett krav.

5. Kassören gav en positiv ekonomisk rapport som innebar ett plusresultat för
2006 på ca 20.000:- Budget för 2007 och en prognos för 2008 visade att
ekonomin är stabil. Ingen höjning av medlemsavgiften för 2008 ansågs nödvändig.
Kostnadsersättningar och anmälningsavgifter föreslogs bli oförändrade

På förekommen anledning bör ett förtydligande av arvode + resor skickas till
kommissarier och fullmäktige för jaktprov. (Krister/Gunilla)

6.Jaktprovsprogrammet för 2007-2008 är klart. Inget ekl-prov i Ockelbo 2007.

7. Domare på årets utställningar blir: Högbo – Sara Häggkvist, Alfta - Olle B.
Häggkvist, Hassela – Lars Widén.

8. Ansökan till utställningarna 2009 är klar.

9. Regelkonferens i maj 2007. Peter deltar och ev. flera.

10. Verksamhetsplanen för 2007 fastställdes. Bifogas protokollet.

11. Årsmötet hålls den 17 mars, kl 16.00. Plats: Vildmarksgalleriet i Mo, Ockelbo.
Kl 14.30 visar Susanna Simonsson hur vi ska massera och stretcha våra
jakthundar för att undvika skador och förslitningar. Därefter bjuds vi på kaffe
med smörgås och får tillfälle att ”mingla”. Årsmötet avslutas med utdelning
av priser och diplom. Krister bokar och ordnar ev ett lotteri.

Kallelsen distribueras senast v 8.
Innehåll: Föredragningslista, Verksamhetsberättelse,
Bokslut/Budget/Prognos, Verksamhetsplan, Sammanfattning av stadgarna,
Vandringspriser, Intresseanmälan nya domare. Utställningsprogram 2007.

12.Verksamhetsåret 2006 läggs till handlingarna utan några anmärkningar.

13. Övriga frågor. Beslöt anta SvStk:s erbjudande om klubbförsäkring. Krister
kontaktar ansvarig. Örjan och Stig kollar kostnader för kuvert med tryck.
Reino rapporterade om läget i rovdjursfrågan, bl.a. ett möte med Jägareförbundet
samt älghundsklubben och SSF.
14. Nästa möte blir Årsmöte/Konstituerande möte 17 mars.

15. Mötet avslutades.

Justeras Vid protokollet

(Stig Wernersson) (Gunilla Karsbo)

Stig Wernersson Gunilla Karsbo

PS. Har kontrollerat kravet på utbildning av utställningsansvarig; kravet är fastställt och en kurs kommer att anordnas centralt. Vi får hantera frågan när inbjudan kommer. /SW