Styrelsemöte i Norrala 2011-02-05

Tid: 5 februari 2011 kl 09.00 Plats: Altorp, Norrala

Närv;

ordf, Anette Ö-Bergstrom Örjan Strömberg Jonas Marcus Gunnar Johansson Håkan Forsgren

Anmält förhinder; Henrik Österdahl Peter Knapp. Sekr

Dagordning

 1. Ordf öppnar mötet, närvarokontroll och hälsade      ledamöterna välkomna.
 2. Föregående mötesprotokoll, genomgicks och lades till      handlingarna.
 1. Summering SM

SM har genomförts med ett mycket bra sportsligt resultat och funktionärerna har fått beröm för sina insatser. Ekonomin har skötts väl och en nettovinst som är större än prognostiserat har lagts i kassakistan.

 1. Medlemsfrågan/ungdomsfrågan,      Zonindelning, Stövarjaktens dag.

Medlemmarna minskar i antal och det finns många naturliga orsaker till detta, ålder, ingen stövare eller att man inte vill jaga i vargreviren. Vår medlemsansvarige GJ har via telefon intervjuat närmare 50 st som slutat att vara medlemmar. 7% tapp 2010.

Medlemsvård är en av våra viktigaste åtgärder som vi måste vidtaga för att inte tappa flera och locka nya. Sv stk har aktiverat flera åtgärder som finns att läsa på deras hemsida.

Styrelsen kommer att föreslå stämman, att första start på utst i JUN klass och första start på jaktprov för hund upp till 4 år skall vara gratis, vilket innebär att hundägaren inte betalar startavgiften, men ersätter domaren i vanlig ordning.

Vi avser att hitta ”klubbombud” på flera platser, zoner, inom vårt omr i syfte att hjälpa till med medlemsvård och ungdomsjakter samt informera om vår verksamhet.

Stövarjaktens dag, genomfördes i Näsviken med ett trivsamt resultat, men på övriga platser fick vi avstå med anledning av kyla och stor snömängd som omöjliggjorde jakt.

Vi kommer att undersöka möjligheten att finnas med på Facebook för att locka de jägare som använder datorn och hitta nya former att få uppfödare att propagera för valpköpare att medlemskapet ger många fördelar.

Det finns ytterligare åtgärder som vi arbetar med och kommer att redovisas vid årsmötet.

 1. Ekonomirapport. Bokslut

Slutligt budgetutfall kommer i kallelsen till Årsstämman. Sammanfattningsvis så är våra finanser i gott skick och möjliggör de satsningar som föreslagits i p.4.

 1. Mössor/termosar/märken.

Vi har sålt så många artiklar att vi fått in de pengar som vi investerade.

 1. Samtliga som har fått uppdraget      att sälja skall nu återredovisa detta till kassören. Skicka in pengar om      ni inte redan gjort det och meddela vad ni har kvar att sälja.
 1. Summering årets jaktprov och      utställningar

- antal starter jmf föregående år;

kommer att redovisas i sin helhet i kallelsen dock har vädret åter skapat stora problem för klubben att bedriva normal verksamhet. Det är svårt att sia om vilka konsekvenser detta kommer att få för framtiden.

4 Dispprov-elit, 14 RR, 2 SR + de ökl prov som ännu finns möjlighet att genomföra.

- jaktprovsprogram 2011

Redovisas i kallelsen. Försök med ”provvecka” kommer att genomföras.

KM – DM — SM.

KM i Hedesunda 24-25 sept.

DM i Hasselaomr 7-8 okt

SM i J-H stk, Kolåsen den 27-29 okt.

- Utställningsprogram 2011, 2012, 2013.

3 utst genomförda 2010 med 106 starter

Utst 2011

Högbo 30/4, Alfta 5/6, Hassela 20/8

Utst 2012 prel

Högbo 29/4, Alfta 3/6, Hassela 19/8

Utst 2013 prel

Högbo ej klart, Alfta2/6, Hassela 4/8

- Nya utställningsbestämmelser.

Orientering om de ändrade bestämmelserna för utställning kommer att genomföras i samband med Årsstämman. Orientering och utbildning av utst kommissarier genomförs av klubbens utst ansvarige.

OBS, nya bestämmelse om anmälan och inbetalning av startavg!

Kontroll av medlemskap vid jaktprov / utställning

Det har förekommit att icke medlemmar har startat sina hundar vilket innebär extra arbete och i värsta fall att resultatet stryks om inte medlemsansökan skickas in.

Därför kommer medlemsnummret efterfrågas i samband med anmälan.

 1. Benchmarking; förslag till      medlemsavgift övr avgifter 2011–12. Jpr/utst funktionärer.

Styrelsen hade en längre diskussion rörande vår ekonomi och hur de pengar vi disponerar skulle användas. Det resulterade i det förslag till avgifter och ersättningar som styrelsen kommer att föreslå stämman.

Förslaget i huvuddrag; Sv stk höjer medlavg, Gvlstk sänker med 10:- till 390:-

Provavg ökl 250:-, ekl800:-, Dispprov 250.- /dag + rörl kostnader,

Utst2011 250:-, 2012 275:-

Ers till funktionärer omfördelas beroende på ändrade arbetsuppgifter, redovisas i kallelsen.

 1. Budget 2011, Estimat 2012.

Ej helt klart nu men kommer att redovisas i kallelsen.

 1. Nya jaktprovsregler. (Nuv. jaktprovsregler gäller      till 2014).

- Orientering om pågående arbete, kommer att ske på årsstämman.

Information/Förankring/inhämtning av synpunkter fr. medlemmarna. Remissarbete i 3kvartalet. Samråd inom distrikt 2 skall tas för eventuell samordning av yttrandet.

- Behov av domarutbildning? I så fall vilka är intresserade? Anmälan till Peter K.

 1. Hemsidan.

Behövs support? (Mari) Vem/vilka skall skriva?

Kalender, lägga in all vår verksamhet, Jpr-utst- möten-aktiviteter.

Dagboken, ej anonyma

Borttagande av ej aktuella händelser, kontroll av att blanketterna är skrivbara.

 1. - HP/profilkläder - hur      ser det ut för framtiden.

Svårt att se den utveckling som vi sökte. Nya vägar?

Årssponsorer, Vildmark, Sveaskog, Holmen?

 1. Årsstämman.

Altorp i Norrala den 9april 1300.

Program i kallelsen

Att Göra Listan, skickad per mejl. Alla handlingar utan undantag skall vara redaktören tillhanda före 12 mars.

Medlemmarna skall i kallelsen uppmanas att till medlemsansv/sekr insända e-postadresser.

Nuvarande kostnader för porto och utskick måste minimeras av ekonomiska skäl, dessutom avser vi skicka riktad information till de som vi nå med e-post.

 1. Kontakt valberedningen

Ordf skriver till valberdningen och uppdaterar de om läget inför stämman. ”

 1. Övriga frågor

Intet.

Justeras;

Anette Ögren Bergström

Anders Örtby/sekr Stig Wernersson/ ordf