Konstituerande möte 2011-04-09

Tid: 9 april 2011 kl 1530 Plats: Altorp, Norrala

Närv; samtliga

ordf, Stig Wernersson, Anette Ö-Bergstrom, Örjan Strömberg, Jonas Marcus,

Gunnar Johansson, Håkan Forsgren, Henrik Österdahl, Peter Knapp. Sekr Anders Örtby.

Dagordning

  1. Ordf öppnar mötet,

Närvarokontroll och hälsade ledamöterna välkomna.

  1. Sammanfattning av genomfört      seminarium och årsmöte.

Diskuterades innehållet i seminariet som genomfördes enligt plan.

Årsmötet samma sak. Trevligt att vi var nästan dubbelt så många på mötet jämfört med i fjol. Styrelsen är identisk med föregående år.

  1. Fördelning av arbetsuppgifter      kommande verksamhetsår, Attesträtt

Ordförande: Stig Wernersson,P;nr X

V. Ordf, jaktprovansvarig Örjan Strömberg, P:nr X

Sekr Anders Örtby

Kassör Jonas Marcus P:nr X

Medlemsansvarig Gunnar Johansson

Regelansvarig Peter Knapp

Jpr ökl/dispprov ansvarig Håkan Forsgren

Utställningsansvarig Anette Ögren-Bergström

Redaktör / IT ansvarig Henrik Österdahl

4 Grovplanering av kommande år

Följande justeringar skall införas på hemsidan,

- KM sista anmälningsdag är 12/9.

- Ekl-prov Delsbo genomförs den 5-6 november

- Ekl prov Hedesunda genomförs 19-20 februari

Ordf, sekr samt medlemsansvarig deltar i möte med SvJf i början på juni.

Deltagande i Färila jaktens dag, 14 juli, Peter Knapp och Håkan Forsgren

Vid nästa styrelsemöte skall; yttrande över nya jaktprovsregler hanteras,

Fadderjakt, DM, Stövarjaktens dag regleras.

Ordf o sekr tar kontakt med kommissarien för DM i syfte att bli uppdaterade.

Beslöts att Kassören genomför byte av bank från Nordea till Handelsbanken. Postgirot sägs upp och nytt bankgiro i Handelsbanken öppnas.

Kontot med vårt reservkapital kan i dag hanteras av kassören ensam, detta skall ändras så att attesträtten finns hos Ordf, V ordf samt kassören, minst två av dessa skall attestera detta uttag.

Kassören ansvarar för att orientering om detta kommer redaktören till handa.

PG skall vara kvar resten av året för att inte det skall bli problem med inbetalningar.

5 Redovisning på hemsidan, resurser, digital verksamhetskalender.

Utveckling av hemsidan skall fortsätta. Örjan S och Anders Ö skall samverka med redaktören för att flera skall vara delaktiga. En bitr redaktör bör adjungeras för att säkerställa funktionen i framtiden.

Vi skall söka stöd av Marie Ekengren med tekniken och ändra gästboken så att vi kan filtrera bort anonyma inlägg.

6 Funktionärer, jpr/utst aktualitet

Fortsatt arbete med översyn och kontroll av aktualitet.

7 Kommande arbete med nytt reglemente.

Återkommer när vi fått indikationer på vad som kommer att ske.

8 Övriga frågor / Nästa möte

Inget särskilt diskuterades. Behov av ett nytt styrelsemöte före midsommar, men efter mötet med Sv Jf.

Kallelse så fort vi vet om mötestiden.

Norrala den 9 april 2011

Anders Örtby/sekr Stig Wernersson/ ordf

Justeras;

………………………….. /Anette Ögren-Bergström