Jaktprov – Rutiner för hantering av vargförekomst vid jaktprov

Vargförekomst konstateras under pågående prov. Enligt regelboken får man (ska man) koppla hunden om den utsätts för uppenbar livsfara; ex om den kommer ut på trafikerad väg. Om koppling av detta skäl sker under pågående drev får hunden släppas på annan plats och drevtiden läggas ihop förutsatt att det gäller drev på samma art (ex hare – hare, räv – räv) Observera 4-timmarsregeln. Om varg konstateras på provrutan under pågående prov innebär detta att hunden är utsatt för uppenbar livsfara och provet bör brytas och fortsätta på annan plats med minsta möjliga tidspillan. Beslutet att bryta för flytt till annan provruta fattas i samråd domare /hundägare men hundägarens uppfattning skall väga tungt. Observera att det är domaren som avgör om omständigheterna är sådana att regeln för addition av drevtider är tillämpbar. Regeln att addera drevtider får endast tillämpas om avbrottet sker under pågående drev eller efter kort tappt. Omständigheterna får inte vara sådana att det när provet bryts finns anledning misstänka att drevet slutar i dötappt. Domare skall öppet och klart redovisa sin uppfattning huruvida additionsregeln är tillämpbar innan beslutet om avbrott/flytt tas. Även i denna fråga är det kollegiet som fattar det slutliga beslutet.

Omprov

Ökl

Utgångspunkten skall vara att reservruta finns att tillgå. Hunden bör därför alltid kunna provas under stipulerade 5 timmar varför omprov inte blir aktuellt. Skulle omständigheterna trots allt vara sådana att Du som domare tycker att detta är motiverat – kontakta kommissarien för samråd och beslut. Den enda praktiska konsekvensen är att hundägaren i så fall får starta på ett nytt prov utan att betala ny startavgift. Ingen ”gammal” prestation kan ju räknas hunden till godo.

Ekl

Även vid elitprov skall reservruta finnas att tillgå. Vid prov i elitklass kan omständigheterna blir sådana att ett erbjudande om omprov blir aktuellt dag 2. Ponera som exempel att hunden har en 1:a eller 2:a ökl 1:a dagen och den andra dagen inte lyckas resa vilt förrän sent på dagen men har en reell chans att klara hem elit-ettan när provet måste brytas. Den tid som återstår av dagen är för kort för att förflyttning till annan provruta skall ge hunden en rimlig chans. I det läget bör hundägaren kunna erbjudas omprov med en 3:e dag i direkt anslutning till dag 2. Observera att prestationen dag 3 inte räknas hunden tillgodo för placering i tävling (zonprov och KM för vår del). Observera att hunden måste ha varit lös minst 5 timmar den dag provet bröts för att omprov skall komma i fråga.