Styrelsemöte 16-05-2009

Närvarande; Ordf Stig Wernersson, Peter Knapp, Gunnar Johansson, Jonas Persson,

Magnus Ström och Anders Örtby vid protokollet.

Örjan Strömberg och Håkan Forsgren har anmält förhinder.

1. Ordf förklarar mötet öppnat,

Föredragningslistan gås igenom och godkänns.

2. Etik

Klubben har ett litet problem, men som inte kan ignoreras. Vissa personer ser inte skillnaden på relevant kritik eller skvaller. Bristande lojalitet mot klubbens funktionärer och påståenden om jäv i vissa fall, eller att regler för vår verksamhet ringaktas. Oavsett om det är så eller inte kan sättet att framföra kritik vara kränkande eller ta ifrån andra deras motivation, men även att andra kan komma att bedöma vår verksamhet som mindre seriös.

Beslöts

att Ordf, sekr och regelansvarige skall söka upp de som berörs och söka en samförståndslösning syftande till ett bättre samarbetsklimat inom klubben.

att regelansvarige skall upprätta ett policydokument som stöd för klubbens verksamhet och tillika utgöra en motion till Stövarfullmäktige.

Fullmäktige och kommissariens uppgifter och genomförande av kollegium diskuterades.

Det finns skäl att börja protokollföra kollegium i syfte att vidimera deltagande och genomförande.

Beslöts

– att Peter upprättar ett förslag till arbetsordning/ansvarsbeskrivning för kollegiet, fullmäktige och kommissarie vid våra jaktprov.

- att ett av styrelsen fastställt protokoll skall föras. Det kan hämtas på vår hemsida.

Administrativa rutiner.

Brister sedan tidigare och fortfarande är det alltför många som inte vill följa de rutiner som fastställdes vid funktionärsmötet i Harsa 2008.

Protokoll och ekonomiska redovisningar skall sändas in inom 30 dagar.

Beslöts

Att ett nytt funktionärsmöte kommer att genomföras på två platser den

8 augusti. Särskild kallelse kommer.

3. Arbetsfördelning inom styrelsen

I samband med Alfta utställningen kommer det att föreslås en ny utställningsansvarig efter Reino Unosson samt en ny kassör.

Därmed blir den sedan årsmötet vakanta styrelsebefattningen tillsatt med adjungerad medlem..

Framtagande av diplom som låg på Per Sjölin flyttas till vår redaktör,

Magnus Ström, som dessutom följer upp klubbens dressyrverksamhet.

Påminner om att de som genomför dressyrkurser i vårt namn är skyldiga att rapportera till M S genomförd verksamhet och antal ekipage.

Rävfrågan är ingen lätt sak att knäcka. Verksamheten har en ökande kurva, men det är svårt att hitta personer som vill sköta om detta. Sökandet efter lämpliga personer fortgår. Inom styrelsen har G J skött detta, men tanken är att hitta en annan lämplig person. Detta för att GJ ska kunna focusera på medlemsfrågan/ungdomsverksamheten..

Beslöts

Att om någon av klubbens rävhundar kvalar in till Räv- SM så stöder klubben med startavgiften, precis som på ordinarie H/R SM.

Vakanser i styrelsen

Ordf kommer att tillfråga

- Anette Bergström-Ögren som är kommissarie för Alfta att ta över samordningsansvaret för klubbens utställningsverksamhet.

- Jonas Persson att bli ny kassör.

Beslut kommer att fattas den 7 juni.

Klubbdata

Det finns betydande brister i SvStk ansvar att se till att lokalklubbarna har tillgång och kan verka i detta system. Ärendet ligger nu hos Svstk.

Materiel

Skrivare med kopiator Peter Knapp

USB-minne, backup överföring samt säkkopiering. Sekr.

SPCS bokföringsprogram.

Magnus Simonsson Laptop med skrivare för utställningsdiplom

Högtalare samt 2 tält

Något nytt behov av materiel är inte anmält.

4. Information om hemsidan

Magnus S redogjorde för kommande utveckling av hemsidan, vilket styrelsen fann lovvärt.

Det finns ett behov att erinra om att vår verksamhet som skall offentliggöras går via Redaktören Magnus S.

5. Medlemsfrågor

Föreslås ämna in en motion om Ungdomsmedlemsskap. Rabatterad avgift för medlemmar under en viss ålder. 23-25 år diskuterades.

Gunnar Johansson utformar motionen.

Redovisades föreslagen ungdomsverksamhet

-genomföra en ungdomsjakt på uppdrag av SvStk

-ungdomsjakt i Sidertjärn w-40—41-

-starta en årlig ungdomens jaktdag sista helgen i Nov. G J och J P.

6. Motioner till Stövarfullmäktige 2010, (inskickade nov-09).

- Ungdomsmedlemsskapet

- Tillägg till SvStk stadgar att medge lokalklubb att ha räkenskapsår

1 april – 31 mars. Med årsmöte genomfört före 1 juli.

7. Förberedelser för nästa jaktår.

DM genom förs av Vnlstk

SM genomförs i Småland.

Beslöts

Att samtliga jaktprovsdomare/funktionärer kommer att kallas till ett möte den

8 augusti på två platser, en den södra och en i den norra delen av länet.

Mötet leds av Stig W i den norra och Örjan S i den södra.

Kallelsen och agendan, som tas fram av ordf och sekr, skall gå ut före midsommar.

Mötet syftar till att kvalitetssäkra vår verksamhet och öka säkerheten att genomföra prov och utställningar och kollegier.

8. Övriga frågor

Profilkläder, kraftigt försenade uppdrogs åt AÖ att ta kontakt med PR Presentera Mikael Sondell och på ett mer handfast sätt knyta upp verksamheten eller i värsta fall avveckla samarbetet. Mötet genomförs 18 maj i PR P lokaler.

Beslöts

att styrelsen + /komm på våra 3 utställningar samt fullm/komm på våra fasta elitprov skall få väst+mössa+märke i syfte att marknadsföra kläderna. Namnen kommer att lämnas till PR P där aktuella befattningshavare får kvittera ut artiklarna. Ungefär 9+4+5 beroende på att vissa i styrelsen även är funktionärer på prov och utställningar.

9. Mötet avslutades

Ordf avslutade mötet kl 1540.

Nästa möte kommer med särskild kallelse.

(Stig Wernersson)

Stig Wernersson

Ordf

Anders Örtby Jonas Persson

sekr Justeringsman