Styrelsemöte 09-08-2008

Styrelsemöte i Harsa 080809

Örjan Strömberg och Magnus Ström var förhindrade att närvara

 1. Ordf. Stig W. hälsade      ledamöterna välkomna och öppnade mötet. Dagordningen fastställdes.
 2. Föregående mötes protokoll
       -Nytt org.nr. 802441-0915. Ännu ej klart med Nordea och postgirot. Anders      jobbar vidare med att lösa problemet. Stig har fått ”backup-material” för      access till klubbens konton.
       -Ett dokument angående statuterna för ”Silverhornet skickas till U-VStk så      fort Gunilla fått tag i deras logga.
       Kontakt har tagits med Per Ed i Jättendal. En intresserad rävjägare som      ska hjälpa Gunnar att få igång provverksamhet på räv. Kontakt med      Grythundsklubb kan också vara givande.
       -Magnus Ström har kommit bra igång med hemsidan, men behöver material att      lägga ut, särskilt från utställningsverksamheten. Han kontaktar Reino för      att få tips om vad som kan läggas in i ”Stövaren”.
       -Den kompletterande utbildningen av utställningsansvariga, i samarbete med      Älghundsklubben, blev en flopp eftersom ingen anmälde sig! Klubben måste      därför kontakta den ansvarige för utbildningen och köra den i egen regi.      Ärendet bordläggs dock till nästa år.
       -Beställningen av kepsar, jackor och märken har uppskjutits eftersom      firman bytt ägare och inget seriöst besked har kunnat fås. 200 mössor +      märken kan köpas till bra pris om någon kan sy fast märkena billigt.      Anders söker någon lokal leverantör för övriga kläder.
 3. Rapport från fullmäktige
       -Nytt för i år är krav på RR för DM-start. Örjan skriver ett PM för info      till zon-proven.
       -Skk vägrade att erkänna SvStk:s uppsägning av hälsoprogrammet, därför är      det fortfarande känd HD-status som gäller för att få registrera valpar.      Ev. motion till nästa fullmäktige.
       -Tidskriften, ”Stövaren”, får delvis nytt utseende nästa år. Två      resultatdelar som ser ut som tidigare och två som får tidningsformat, med      plats för sidor från lokalklubbarna.
       -En utredning med focus på avel/arvbarhet samt etik är tillsatt. Man      kommer att undersöka vad som nedärvs och hur. Under rubriken etik är      bemötandet av jaktmotstånd viktigt. Kanske måste provtiden på hare sänkas      från 120 min till 90min. Ansågs att en referensgrupp bestående av      föreslagsvis sex regelansvariga från de största klubbarna borde tillsättas      för att ev. förslag från utredningen skall kunna förankras under arbetets      gång.
       -Rasföreningar som blir medlemmar i SvStkl får en delegat per 500      medlemmar i fullmäktige.
       -Motioner skall vara inlämnade före den 1/11 året före Stövarfullmäktige.
       -Dispens för Ekl-prov enligt ökl-princip har sökts till följande ”varglän”      : Värmland,
       Dalsland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län. (Se vidare i bilaga 1)
       -Ekonomin är god med ca 70.000 i kassan förutom reservfonden
 4. Medlemsantalet är oförändrat.      De som värvat medlemmar bör ta kontakt med Gunnar J. SvStk har avsatt      50.000:- för ungdomsverksamhet, vilket bör utnyttjas.
 5. Pär vill slippa vara      utställningsansvarig. Reino söker utställningar för 2011 och ordnar med      domare till 2009. Högtalare med headset vore önskvärt. Ärendet bordlades      tills vidare.
 6. 3 nya domare har klarat av den      teoretiska delen. En dreverdomare skall gå den praktiska utbildningen som      börjar den 19-20 aug. Dispens för hundsläpps skall sökas en vecka tidigare      till nästa år. Krockar med utställningen i Hassela. (Årets dispens se      bilaga 2)
 7. ’Inför höstens jaktprv har det      visat sig svårt att få tag i provrutor i Bjuråker med omnejd p.g.a.      septemberjaktens sista helg infaller samtidigt. Ändrat datum till nästa år      är ett önskemål från ansvariga. Örjan kollar datum.
 8. Anders framförde synpunkter på      styrelsearbetet och föreslog mera teamwork och att man även anlitar      ”expertis” utanför styrelsen för vissa uppgifter.
 9. Peter förbereder årets      regelgenomgång, med tyngdpunkt på de nya reglerna för Ekl-prov i      vargområden.
 10. Styrelsemötet avbröts för lunch.
 11. Efter lunchen samlades 10 st av      klubbens funktionärer för jaktprov och utställningar till information från      Stövarfullmäktige, bl.a om dispensen för Ekl-prov i varglän,      arrangemangens standard, samt den ekonomiska redovisningen där Anders      tagit fram nya blanketter för att underlätta både för de ansvariga och      bokföringsmässigt. Dagens jaktprovsregler, med focus på avelsnytta och      etik diskuterades. Rapporter om rovdjursläget redovisades och även      rekrytering av aspiranter. Nya blanketter för ekonomisk redovisning      (Bilaga 3-5), samt blankett för ”Uppföljning av elev/observatör (Bilaga 6)      bifogas protokollet.
 12. Synpunkter på klubbens      verksamhet samt önskemål efterlystes. Utskick av skogskort och övrigt      material till ekl-proven i god tid var ett av dessa. Örjan kollar upp vad      som behövs.
 13. Mötet med funktionärerna      avslutades med kaffepaus.
 14. Efter kaffet fortsatte      styrelsemötet med en summering av ovanstående möte.
       Ett positivt gensvar, men fler kreativa förslag på verksamheten hade varit      önskvärt från styrelsens sida. Tyvärr glömdes rävfrågan bort.
 15. Övriga frågor: Beslöts att      beställa den nya broschyren från SvStk, men ingen ”Roll up”. Håkan      föreslog att alla domare ”listas” efter vad och hur mycket man har dömt      från år till år. Detta för att förhindra ”hyllvärmare”, som bör plockas      bort från domarlistan, men domarkortet får tillsvidare behållas.
 16. Nästa möte i mitten av      november.
 17. Mötet avslutades.

Justeras Vid protokollet

(Stig Wernersson) (Gunilla Karsbo)

Stig Wernersson Gunilla Karsbo