Årsmöte i Norrala 2008-04-19

Gävleborgsläns stövarklubbs årsmöte

Datum: 2008-04-19, Plats: Bygdegården Altorp, Norrala. Antal närvarande medlemmar: 46 st.

Före det sedvanliga årsmötet så informerade Svenska stövarklubbens avelsansvarige Ove Karlsson om vad som har gjorts och vad som är på gång i ”Avel och Regel” gruppen. Det är en grupp som ingår i Svenska stövarklubbens ”Framtidsutredning”. Viktiga saker för gruppen är att:
- Se över de olika egenskapernas arvbarhet för att eventuellt revidera jaktprovsreglerna för anpassning till dessa i framtiden.
- Höja antalet registrerade valpar. Detta är en förutsättning för stövarens överlevnad på sikt.

Vår egen ordförande Stig Wernersson som också sitter med i ”Framtidsutredningen” i gruppen som har uppdraget att genomlysa ”jaktpolitiska frågor och rovdjursfrågan” informerade om vad denna grupp arbetat med samt lämnade en information från gruppen som arbetat med ”organisation och ekonomi”. I denna grupp har bl.a. följande områden diskuterats;
- Tidskriftens utformning – kan bli i en annan form i framtiden. Vi lever ju i en tid då det händer mycket på informationssidan, Internet etc.

– Kansliet – en oerhört viktig funktion som det är nu är känslig och sårbar med Uno Olsson som ensam funktionär utan backup.

- Integration av rasklubbarna i Svenska stövarklubben.

Gruppen ”jaktpolitik och rovdjur” har;
– Inventerat grupper som kan och har en annan uppfattning än vi när det gäller jakt och då ffa. Jakt med stövare.. Vilka mål dom har, vad dom står för, vilka kontakter har dom etc.
- Gruppen har även undersökt hur ser dagens ungdom ser på jakten för egen del, hur mycket kommer dom att jaga, vart kommer dom att bo etc. Noteras att ungdomarna enligt sin egen bedömning inte kommer att kunna jaga mer än en dag per vecka på grund av arbete, bostadsort och familjehänsyn. Deras hundar kommer således att få betydligt färre träningstillfällen än våra hundar.
- Man har också diskuterat stövarjakten utifrån etiska aspekter, t.ex. hur mycket en hare tål att förföljas utan att ta skada.

Stig informerade också om vargläget i vårt län och beskrev bl.a. svårigheten att anordna jaktprov när vargstammen är så tät som den är. Bedömningen är att de fasta proven endast kommer att kunna genomföras i begränsad omfattning.

Två representanter för Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik (Sten-Åke Rönnkvist och Lennart Lantz) informerade också om sin organisations arbete och uppmanade de närvarande att bli medlemmar.

Den inledande informationsstunden avslutades sedan med en paus för kaffe och smörgås.

Årsmötesförhandlingarna

 1. Ordförande Stig Wernersson      öppnade årsmötet.
 2. Ove Karlsson blev vald till      ordförande för årsmötet.
 3. Reino Unosson blev vald till      sekreterare för årsmötet.
 4. Fastställande av dagordningen      gjordes utan justeringar.
 5. Beslutades att justering av röstlängden      skall göras vid behov.
 6. Beslutades att behandla frågan      om närvaro och yttranderätt om behov skulle uppstå.
 7. Förklarades att stämman var      utlyst i tid enligt stadgarna.
 8. Till justerare tillika      rösträknare valdes Ola Lindqvist och Peter Knapp.
 9. Verksamhetsberättelsen för 2007      godkändes.
 10. Revisorernas berättelse lästes      upp av Stig Wernersson då ingen av dessa var närvarande. Revision      godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2007.
 11. Kassörens rapport från      sistflutet verksamhetsår godkändes.
 12. Stig Wernersson läste igenom      och sammanfattande de motioner som inkommit för behandling vid      Fullmäktige. Dessa lades därefter till handlingarna.
 13. Verksamhetsplanen för 2008      godkändes.
 14. Mötet beslutade om oförändrade      anmälnings avgifter efter förslag från styrelsen.
 15. Beslutades om en höjning på      milersättningen från 13,00 kr/mil till 18,50 kr/mil för klubbens      funktionärer. Detta gäller från 1 juli 2008.
 16. Budgeten för 2008 godkändes.
 17. Medlems avgiften för 2009      bestämdes till 100,00 + SvStkl avg.
 18. Örjan Strömberg omvaldes till      vice ordförande för 2 år
       Peter Knapp och Håkan Forsgren omvaldes för 2 år som ordinarie ledamöter.
       Magnus Ström nyvaldes till ordinarie ledamot för 2 år.
 19. Till sammankallande i      valberedningen valdes Mårten Strömberg. Till ny ledamot i valberedningen      på tre år valdes Hans Kron. Vald sedan tidigare är Lars Backström med två      år kvar på sitt mandat. Lars Widén avgick efter fullgjord mandattid.
 20. Årsmötet beslutade att      styrelsen själva utser delegater till fullmäktige.
 21. Till revisorer för 1 år valdes      Mats Hemström och Magnus Brändeskär.
       Som suppleanter för dessa valdes för 1 år Urban Berglund och Johan      Hermansson.
 22. § 18-21 förklarade omedelbart      justerad.
 23. Det föreslagna      jaktprovsprogrammet godkändes
 24. Nedanstående domare hade fler      än 10 domardagar under 2007.
       Lars Backström, Gunnar Karsbo, Peter Knapp, Johan Gräntz, Håkan Forsgren,      Arne Hedin och Anders Örtby.
       Dessa tackades från klubben med en liten gåva samt en varm applåd från      deltagarna på mötet.
 25. Efter lite diskussioner samt      klarläggande från bl.a. Stig Wernersson om hur det tänkta upplägget med      mer information i tidskriften beslutades att Stövarbladet skall upphöra i      sin gamla utformning och ersättas av kallelsen till årsmötet i den form      denna hade 2008. Kallelsen skall sedan kompletteras med information i      Svstkl Tidskrift. Motiven är dels ekonomiska dels en fråga om      kompetensbehov för framställningen.
 26. På punkten övriga frågor så kom      det upp några frågor.
       - Mötet beslutade om att anmälan till jaktprov i öppenklass kan göras så      sent som dagen innan.
       - Klubbens hemvist bestämdes till Gävle, efter en viss forskning. Året var      1959 som Gävleborgsläns stövarklubb blev en egen klubb. Styrelsen kommer      nu att ansöka om ett eget organisations nummer.

- Mötet beslutade att köpa hem kläder som t.ex. jackor, mössor. Anders Örtby fick i uppdrag sköta detta.
- Styrelsen fick i uppdrag att skapa rutiner för hantering av startavgifter som betalats in men av någon anledning inte blivit utnyttjade.
- Reino Unosson avtackades med en gåva från klubben för sina år i styrelsen.

 1. Mötet avslutades med sedvanlig      prisutdelning av diplom och vandringspriser.

Ordförande Sekreterare

Ove Karlsson Reino Unosson

Justerare Justerare

Peter Knapp Ola Lindqvist