Styrelsemöte 12-04-2007

Styrelsemötet i Söderhamn 070412

Närvarande: Stig Wernersson, Örjan Strömberg, Anders Örtby, Reino Unosson,

Pär Sjölin, Håkan Forsgren och Gunilla Karsbo.

Peter Knapp och Gunnar Johansson var förhindrade att delta i mötet.

Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

Dagordningen fastställdes med tillägg 9b.

Fördelning av uppgifter.
-Som t.f. utställningsansvarig utsågs enhälligt Reino Unosson. Ett nytt tält till Alfta skall införskaffas. Reino kollar om ev. tryck. Kvalitetssäkring genom en kurs för utställningsansvariga skall hållas i SKK:s regi. Vår klubb har fått tillstånd att tv. ta hjälp av Lars Widén för att säkerställa att formalia uppfylls. Detta pga. att Magnus avgång medfört att klubben fn. saknar utställningsansvarig. Planeras att anordna en intern genomgång med Lars Widen som handledare. Syftet att kvalitetssäkra verksamheten och upprätta checklistor för berörda funktionärer. Stig organiserar aktiviteten och kallar berörda.
-Ansvariga för ”rävsektionen” Gunnar och Örjan, får förstärkning av Pelle,.som blir sammankallande. En inventering av rävjägare i länet har påbörjats och kommer att fortgå. Planerna på rävprov i Ockelbo och Delsbo kvarstår.
-Pelle kommer också att skriva ut diplomen i fortsättningen. Materialet finns hos Magnus.
-En dressyransvarig bör utses, som ska stötta och hjälpa till att sprida info om dressyrkurserna i klubbens regi. Storsatsning inför nästa år.
-Stig går in som rovdjursansvarig. Han gör också en uppdatering av uppdragsspecarna. (Distribueras separat när genomgången är klar)
- Gunilla försöker få tag i någon som kan komma till rätta med hemsidan efter serveromläggningen. Den kan i nuläget endast delvis uppdateras.

Föregående mötes protokoll (konstituerande)
- Skyltning vid sekretariaten på utställningarna för att upplysa om utskrift av diplom. Skrivaren är på plats i Högbo.
- Material till Magnus inför Vildmarksdagarna
- Ros-Marie Engkvist söker bidrag till sin barnbok ”Parkvargen”. Mötet avslår ansökan, men lägger ut hennes pg så att den som så önskar kan lämna ett bidrag. Svenskan har bidragit med 2000:-
- Peter och Örjan deltar i regelkonferensen
-Rekrytering av nya domare pågår. Några som visat intresse tidigare har hoppat av, men någon ny har också tillkommit. Peter upprättar förslag till utbildningsplan inklusive tidplan.
- Reino lade fram två förslag på hur vi kan utnyttja Svenskans tidskrift för att göra vårt medlemsblad lite billigare.(Förslaget bifogas protokollet). Ärendet bordläggs till nästa möte.
- Originalstatuter för Silverhornet saknas fortfarande (finns endast i mailform). Statuterna för den nya rävtavlan blir samma som förut.
- Förslaget till ”stadgar för GvlStk”, som beslutades på årsmötet är inskickade till SvStk för formellt godkännande.
- Gunnar skickar in en blänkare till SvJakt nyheter om fadderjakt.
- De nya C5 kuverten var mycket snygga! Örjan begär offert på C4 kuvert.

Årsmötesprotokollet
-De nya stadgarna antogs enhälligt och även verksamhetsplanen godtogs i sin helhet.
- Ove Falkare har redan betalt sin medlemsavgift för innevarande år och ersätts därför av klubben eftersom han utsågs till hedersmedlem.

Peter gör en plan för domarutbildningen och skickar den via mejl till styrelsen på remiss.

Genomgång av domarlistan skall vara klart före midsommar för att komma med i Stövarbladet.

Reino efterlyser bilder från prov och aktiviteter, helst pappersbilder eller i stort format. När det gäller annonser får Reino fria händer. Stig och Pelle tar sig an ”projekt räv”. Korrekturläsning av Stövarbladet före tryck.

Administrativa frågor: Skrivbara anmälningsblanketter på Svenskans hemsida
9b. Anmälan till ökl-prov .Anmälan och inbetalning som vanligt minst 5 dagar före prov. Startdag anmäls dagen före prov. Håkan bör införskaffa en telefonsvarare ev. med eget nummer. Information om det praktiska förfarandet läggs ut på hemsidan samt beskrivs i Stövarbladet.

Vildmarksdagarna i Ockelbo Se punkt 4

Beslut om ändring av verksamhetsår togs på årsmötet. Nu gäller 1/9 -07- 15/3-08. Håkan gör statistik från 2001. (Ekonomiskt gäller fortfarande kalenderår vilket regleras av stadgarna).

Stig informerade om de senaste turerna i rovdjursfrågan.

Dressyr, fortsättningskurs. Gunilla skickar ut inbjudan om fortsättningskursen för dressyrledare, till Ola, Mårten och Jan. (Ola har tackat nej, Jan vill gå, Mårten har inte svarat)

Övriga frågor. Svårt att få igång bokföringen, den ligger på en diskett. Krister får ta hjälp med att föra över den på en CD.
Medlems- och domarlistor skickas till Anders.

Mötet avslutades.

Gunilla kallar till nästa möte i mitten av aug.

Justeras Vid protokollet

Stig Wernersson Gunilla Karsbo