Historik

Den organiserade stövarverksamheten i Gävleborgs län har en historia som går tillbaka till 1925. Då bildades GUV (Gävleborg Uppland Västmanland) stövarklubb. Verksamheten bedrevs sedan som en gemensam angelägenhet i dessa tre län fram till 1959, när Gävleborgs Läns Stövarklubb bildades och verksamheten inom länet kom att stå på egna ben. Samarbetet med övriga klubbar fortsatte dock även efter delningen. Bland annat hade klubben ett gemensamt medlemsblad med Uppland, Västmanland, Södermanland, Östergötlands och Örebro läns stövarklubbar fram till 1996 när klubben för första gången gav ut en egen tidskrift.

Den nybildade klubbens första ordförande var Torsten Nordström som svingade klubban fram till 1964. Han efterträddes då av Olof Björin. Byten på posten har sedan skett 1982 när Ingemar Persson tog över och 1995 när Lars Widén tillträdde. Vid årsmötet 2001 valdes Stig Wernersson till klubben ordförande. Han efterträddes 2012 av Mårten Strömberg.

Antalet medlemmar var 1964 ca 200 för att sedan kontinuerligt öka fram till 1988 då klubben hade 980 medlemmar. Medlemsantalet har sedan minskat i takt med antalet stövare och klubben har nu, i början av 2012, ca 500 medlemmar.

Vad gäller verksamheten i klubben kan noteras att antalet jaktprovstarter första halvan av 60-talet var ca 50 varje år. Samtliga prov genomfördes då som en-dagsprov. Antalet jaktprovsstarter ökade sedan successivt, med variationer som kan förklaras av väder och snödjup, till storleksordningen 175 starter i öppen klass och ca 100 starter i elitklass vilket totalt kan uppskattas till ca 325 provdagar per år. På senare år har dock antalet jaktprovsstarter minskat kraftigt. År 2008 var antalet starter 74 i ökl och 67 i ekl, motsvarande ca 200 provdagar. En del av förklaringen ligger i den kraftiga vargetablering vi haft de senaste åren. Verksamhetens omfattning i vårt forna kärnområde, Alfta-Edsbyn, nu endast är en bråkdel av vad det var för ett antal år sedan. Den kraftiga minskning av antalet registrerade stövarvalpar som skett under de senaste åren är dock sett över hela länet den viktigaste orsaken.

Klubben arrangerade StövarSM i Lassekrog 1985, i Harsa år 2000 samt i Söderhamn med Flygstaden som bas 2010. 2016 Arrangerade klubben Har-Sm i Harsa.

Självklart har många under de gångna 75 åren gjort goda insatser i klubbens verksamhet och bidragit mer än andra. Sju medlemmar har under åren utsetts till hedersmedlemmar i klubben och ett något större antal har erhållit SvStövarklubbens förtjänsttecken men självklart finns många fler som förtjänar att uppmärksammas.

Fyra av klubbens hedersmedlemmar har avlidit , Rune Malmberg 2005 och Henning Persson 2008, Bertil Rudman 2010 och Gunnar Larsson 2012. Carl Pettersson. Ove Falkare 2017.

GvlStk Hedersmedlemmar

  stig                  

Carl pettersson 1992 Stig Wernersson 2012

Fem av klubbens Hedersmedlemmar har avlidit.

Rune Malmberg 2005

Henning Persson 2008

Bertil Rudman 2010

Gunnar Larsson 2012

Carl Pettersson

Ove Falkare 2017