Gvlstkl Årsmöte 17-03-2007

GvlStk:s årsmöte 20070317

Mötet hölls hos Hag-Hans Vildmarkscenter i Ockelbo. Ca 60 pers. var närvarande.

Före mötet höll Susanna Sjöberg-Simonsson ett uppskattat föredrag om hur vi ska förebygga skador på våra jakthundar genom uppvärmning och stretching. Hon visade sedan hur man praktiskt går till väga, med sin schillertik Börsgårds Iza som demonstrationsobjekt.

Efter kaffe och smörgås (med björnkorv), samt en stunds samvaro, sammanfattade ordf. Stig Wenersson, de viktigaste punkterna som behandlats under året, såsom framtidsutredningen, HD-problematiken, där även Ove Karlsson och Mårten Strömberg gav avelsrådens syn på saken. De nya stadgarna för lokalklubb, rovdjurfrågan, samt de nya jaktprovsreglerna som träder i kraft från 1 juli -07. En nyhet är att anmälan till ökl-prov och SR fortfarande i vår klubb skall göras senast fem dagar före prov, men att startdag kan bestämmas dagen före.
En tyst minut hölls för de tidigare styrelseledamöterna. Ingemar Persson, Arbrå och Sture Persson, Enånger, som båda avlidit under året som gått.

Därefter vidtogs sedvanliga förhandlingar.

Ordf. Stig W. Förklarade mötet öppnat.

Till ordf. för mötet valdes Lars Widén.

Till mötessekreterare valdes Gunilla Karsbo.

Fastställande av dagordning gjordes med en mindre ändring av § 18.

Justering av röstlängd görs vid behov.

Beslutade att även några icke medlemmar hade rätt att närvara vid stämman

Förklarades stämman vara utlyst i god tid.

Till justeringsmän valdes Mårten Strömberg och Karl-Erik Engvall.

Styrelsens förslag till Stadgar för GvlStk antogs enhälligt av stämman.

Verksamhetsberättelsen för 2006 godkändes.

Revisorernas berättelse lästes upp. Kassören påpekade ett mindre skrivfel i bokslutet som fanns med i kallelsen, vilket godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2006.

Balansräkningen visade ett överskott på 21150:- vilket överfördes till ny räkning.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2007 antogs av stämman.

Budgeten för 2007 fastställdes.

Avg. för utställning och jaktprov beslöts bli oförändrade under 2007.

Prognos för 2008 godkändes.

Medlemsavgiften för 2008 beslutades bli oförändrad 105:- till klubben (305:-)

Stig Wernersson valdes till ordf. på 2 år. Örjan Strömberg valdes till vice ordf. på 1 år (fyllnadsval). Gunnar Johansson, Gunilla Karsbo, Anders Örtby (nyval) samt Per Sjölin (nyval) valdes samtliga till styrelseledamöter på 2 år.

Till revisorer på 1 år valdes Mats Hemström, och Magnus Brändeskär. Som personliga suppleanter för dessa valdes på 1 år Urban Berglund och Johan Hermansson.

Till sammankallande i valberedningen för 1 år valdes Lars Widén och som ledamot för 2 år valdes Lars Backström. I valberedningen ingår även Mårten Strömberg som valdes på 3 år vid årsmötet 2006.

§ 18-20 förklarades omedelbart justerade.

Jaktprovsprogrammet för 2007 godkändes.

Tre domare: Gunnar Karsbo, Lars Backström och Bengt Olsson hade samtliga dömt minst 10 dagar under året och belönades.

Övriga ärenden.
Stig W. tackade de avgående styrelseledamöterna Ove Falkare, Krister Björkman och Magnus Simonsson för deras insatser under åren. Ove F. valdes till hedersmedlem i klubben.

Mötet avslutades med utdelning av vandringspriser och diplom.

Justeras Vid protokollet

Lars Widén Gunilla Karsbo

Justeras Justeras

Mårten Strömberg Karl-Erik Engvall